1919 m. sausio 11 d. | Protestuokime!

Tepraplinta gaudas apie mūsų šalies pasipriešinimą svetimiems užgrobikams, svetimai prievartai po visą pasaulį. Tegul žino visos tautos ir šalys jog Lietuva nori ir turi būti laisva ir nepriklausoma, teįvyksta mūsų tėvų ir prabočių svajonė – Lietuvos Atgimimas!

Pasaulyje yra du kovos būdu: su ginklu rankoje ir be ginklo keliant pasipriešinimo balsą žmonijos akyvaizdoje. Ginant Lietuvos Valstybę nuo bolševikų minių antplūdžio ir nuo imperijalistinių lenkų pasikėsinimų, mums reikia pavartoti abu kovos įrankiu. Kada Kaunan, Alytun, Marijampolėn ir į kitus žymesnius Lietuvos miestus plaukia savanorių būriai, ir tuo būdu kalamas kardas Lietuvos grobstytojams nagus nukirsti, reikia negaišiojant nei valandėlės griebtis kito gynimosi būdo: kelti pasipriešinimo balsas, protestuoti prieš lenkų ir bolševikų žygius. Protestuokime prieš lenkų kėsinimąsi užgrobti Vilnių ir Suvalkijos dalį – protestuokime prieš veržimąsi rusų bolševikų į Lietuvą. Protestuokime prieš jų paskelbimą Lietuvos Sovietų Respublikos, prieš atmetimą – paskyrimą mums Liaudies Komisaro Kapsuko – Mickevičiaus Valdžios prieš išvežimą javų ir kitokių maitinimo dalykų iš Lietuvos į Rusiją. Reikalaukime, kad Lietuvos kariuomenei tuojau būtų duota ginklų ir šovinių, reikalaukime visiško prasišalinimo vokiečių valdžios iš Lietuvos, reikalaukime perdavimo vis valdžios įstaigų valstybės turtų teisėtojai Lietuvos Vyriausybei. Rinkdamiesi kaimuose miesteliuose dvaruose ir miestuose rašykime savo reikalavimų protokolus ir siųskite juos į Kauną Lietuvos Vyriausybei arba Lietuvos redakcijai (Hindenburgo gatvė Nr. 47). Skelbkime kovą visiems mūsų laisvės, gerovės ir Lietuvos nepriklausomybės priešams.

Tepraplinta gaudas apie mūsų šalies pasipriešinimą svetimiems užgrobikams, svetimai prievartai po visą pasaulį. Tegul žino visos tautos ir šalys jog Lietuva nori ir turi būti laisva ir nepriklausoma, teįvyksta mūsų tėvų ir prabočių svajonė – Lietuvos Atgimimas!

Kova su trimis Arais. Dail. I. Bičiūnas. 1919 m. Dirvos b-vė Marijampolėje.


Šaltinis: Protestuokime! (1919, Sausio 11). Lietuva (1), p. 1. [žiūrėta 2018-11-21]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076