1919 m. sausio 14 d. | Bolševikai laukia kapituliacijos

Iš pilnai patikimų šaltinių mums teko patirti, kad Vilniuje esantys bolševikai taip esą įsitikinę savo galybe, kad laukia Laikinosios Vyriausybės kapituliacijos (pasidavimo) ir sovietų valdžios pripažinimo – net be jokio pasipriešinimo.

Įdomiau tai tas, kad taip esą nusistatę ir tokių žingsnių laukia net ir tie Vilniuj pasilikusieji lietuviai, kurie buvo karščiausi V. Tarybos ir L. Vyriausybės šalininkai. Kaikurie iš jų bolševikuose matą jau beveik vienintelį išganymą, kad atsispirti prieš lenkų užmačias ir delto pritarią pasiduoti bolševikams. Kalbama net apie pasidavimo – kapituliacijos sąlygas. L. Vyriausybė turėtų tuojau sustabdyti visą krašto apsaugos organizavimą ir pavesti tai Vilniaus bolševikų valdžiai, atšaukti užsieniuos besidarbuojančius Lietuvos valdžios atstovus, nešaukti Kaunan konferencijos ir t.t.

Iš valdžiai artimų sluoksnių deliai visų šitų kalbų ir gandų mums teko patirti štai kas – iš pačios Vilniaus sovietų valdžios jokių oficialių pasiūlymų negauta. Bet jeigu ir būtų kas nors panašaus kieno nors pasiūlyta tai dabartinė valdžia tokį pasiūlimą turėtų griežtai atmesti ne tik dėl tariamų sąlygų nepriimtinumo, bet ir delto, kad dabartinė Vyriausybė yra pažadėjusi privesti šalį prie steigiamojo Seimo ir demokratinės valdžios ir delto negali žmonių apleisti ir pavesti juos bolševikų diktatorių malonei. Tuo labiau šito negalima daryti, kad patsai krašto apsaugos kariuomenės organizavimas ena gana sparčiai ir krašto žmonėms pritariant bei paremiant bolševikų galybė bus visai nebaisi.


Šaltinis: Bolševikai laukia kapituliacijos (1919, Sausio 14). Lietuva (3), p. 1. [žiūrėta 2018-11-29]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65215&seqNr=1