1919 m. sausio 15 d. | Karo mokykla

Kiekvienas vyras, įstojęs į Karo Mokyklą, gauna kareivio viralą ir visą kitą paskirtą jam (kareivių) užlaikymą. Karo mokyklos kursas tęsis tris mėnesius.

Dabartiniu sunkių abystovų metu, karo mokyklos kursas yra sutrumpintas.

Į karo mokyklą gali stoti visi vyrai geros sveikatos ir nejaunesni 17 m. amžiaus.

Į karo mokyklą be kvotimų bus priimami tik tie, kurie tur mokyklos paliūdymą mažiausia 4 klasių gimnazijos, realinės mokyklos arba baigę mokytojų seminariją, miesto mokyklas, turinčias 4 kl. Kursą.

Visi norintieji stoti karo mokyklon privalo tuoj užsirašyti Apsaugos Ministerijos raštinėj. Užsirašiusieji bus tuojau priimti.

Kiekvienas vyras, įstojęs į Karo Mokyklą, gauna kareivio viralą ir visą kitą paskirtą jam (kareivių) užlaikymą.

Karo mokyklos kursas tęsis tris mėnesius.

Kareiviai, baigę karo mokyklą, gauna skyrininkų vardą ir siunčiami į pulką papildyti mokslo praktika. Išbuvęs tris mėnesius pulke ir išlaikęs tam tikrus kvotimus, vyriausybei teikiant, gali gauti karininko vardą.

Krašto apsaugos Ministeris

Pasirašė Karininkas Velykis


Šaltinis: Karo mokykla (1919, Sausio 15). Lietuva (4), p. 2. [žiūrėta 2018-12-05]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65216&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete [žiūrėta 2018-12-05]: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/KDFM/LIMIS60000002089038?exId=369516&seqNr=1