1919 m. sausio 16 d. | Konferencija miesto teatre

Konferencija turi suspiesti visas mūsų gyvąsias pajėgas krūvon turi duoti dorinės paramos mūsų nepriklausomos valstybės kurėjams ir gynėjams turi sukelti garbingo pasiryžimo ūpų visoje šalyje, nes to reikalauja mūsų šalies gerovė, mūsų darbo žmonių laimė ir mūsų tautos, o drauge ir visų mūsų ateities likimas.

Kaunas. Sužinojome, kad Lietuvos Konferencija darys posėdžius miesto teatre (Kais. Vilhelm str.) sode.

Kaunas, sausio 15 d.

Rytoj, sausio 16 d. drasideda valstybės konferencija. Suvažiavusieji Lietuvos valsčių ir apskričių atstovai turės tarti savo žodį dėl Tarybos ir abiejų L. Vyriausybių darbų, taipogi duoti nurodymų, kas ir kaip veikti toliau – kaip apsaugoti beatgimstanti Lietuvos valstybė nuo gresiamų pavojų iš lauko ir kaip viduje sudaryti tokią tvarką, kad visiems žmonėms būtų gera ir jauku gyventi.

Deja, susirinkusiųjų konferencijos atstovų Lietuvos valdžia negalės pasveikinti Lietuvos sostinėje, Vilniuje, bet turės tai atlikti ant Nemuno kranto, Kaune. Lietuvos sostinė, Vilnius, Naujų Metų dieną buvo iš pasalų užpulta svetimos valstybės ginkluotos jėgos (lenkų legijonierių) ir po kelių dienų jų pačių atiduotas kitos svetimos valstybės ginkluotai jėgai – rusų bolševikams. Jie dabar ten tebeviešpatauja ir rengiasi visą Lietuvą užpulti. Dėl šios priežasties iš daugelio vietų – iš Lietuvos rytų ir pietų – turbūt, nebus, konferencijoje atstovų iš kitų vietų daug mažiau: nes vienų neleis svetimos valdžios, kiti negalės atvykti dėl susiekimo sutrukdymo.

Vis dėlto pačios konferencijos svarba dėlei to daug nenumažės, o josios darbų vaisiai bus tuo svarbesni, nes susirinkusieji žmonių atstovai tars savo žodį gal būt sunkiausią tautos gyvenimo valandą. Nes gera, gražu ir svarbu yra, kada ramiu laiku susirinkę žmonių atstovai rimtai svarsto ir sprendžia savo šalies žmonių reikalus. Bet yra dar gražiau ir svarbiau, kada didžiausio pavojaus valandą susirinkę žmonių rinktiniai atmetę į šalį savo asmeninius ir siaurai partijinius įsitikinimus žiūri visos šalies, visos tautos žmonių reikalo ir stengdamies savo tarpe susiprasti, visi kaip vienas žmogus ištaria savo drąsų ir galingą tiesos ir tvarkos žodį.

Ar galima išanksto pranašauti, kad būtent dabar susirinkusioji žmonių atstovų konferencija tokį galingą žodį ištars? Ar neims joje viršaus partijų ir atskirų asmenų savimeilybė (egoizmas)? Ar nesudarys dar didesnės suirutės?

Pranašais mes nesame ir jais būti nenorime. Bet mes netikime, kad svarbiausią ir sunkiausią tautos gyvenimo valandą konferencijoje drįstų dalyvauti bent vienas žmogus, kuris savo asmens ar partijos reikalus statytų aukščiau už visuomenės arba norėtų pasinaudoti proga ir tiktai atsiskaityti su savo asmens ar partijos priešais. Tokio žemo žmogaus, tuo labiau įtakingos žmonių grupės, kalbamoj konferencijoj mes nė įsivaizduoti negalime. O jeigu visgi atsirastų, tai mes neabejojame, kad milžiniška konferencijos didžiuma tokius žmones pasmerktų ir juos prideramoj vietoj pastatytų.

Į konferenciją mes žiūrime kaipo į sunkius mūsų tautos ir valstybės kvotinius, dėl kurių pasisekimo neabejojame. Konferencija turi suspiesti visas mūsų gyvąsias pajėgas krūvon turi duoti dorinės paramos mūsų nepriklausomos valstybės kurėjams ir gynėjams turi sukelti garbingo pasiryžimo ūpų visoje šalyje, nes to reikalauja mūsų šalies gerovė, mūsų darbo žmonių laimė ir mūsų tautos, o drauge ir visų mūsų ateities likimas.

Kauno valstybinis muzikinis teatras. XX a. 2-3 deš. KMM fondai.


Šaltinis: Kaunas. Sužinojome, kad Lietuvos Konferencija darys posėdžius miesto teatre (Kais. Vilhelm str.) sode. (1919, Sausio 16). Lietuva (1), p. 1. [žiūrėta 2018-11-21]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65217&seqNr=1