1919 m. sausio 18 d. | Žmonių nesusipratimas

Ir šiame kampelyje jaunimas po ilgo snudėsio atbudo ir nori šviestis! Gruodžio pirma dieną 1918 m., sušaukę susirinkimą, nutarė įkurti kokią nors kuopelę, kurioje galima būtų šviestis, lavintis. Po ilgų pasikalbėjimų visi sutiko įkurti „Pavasarininkų“ kuopą.

Gudeliai (Marijamp. Apskr). Pažvelgus į šio kampelio gyvenimą sunkiai atsidunsti! Gyventojai nieku nesirūpina, rodos jiems daugiau ir  žinoti nieko nereikia, kaip tik žemė arti, akėti…

Užtat atėjus kokiems nors rinkimams, ar taip reikalui pasitarti – tikra bėda! Niekaip negali susišnekėti. Taip, pavyzdžiui, Gudelių par. Žmonės valsčiaus komitetą rinko apie tris, ar daugiau kartų, ir šiuo išrinktuoju girdėti viešas nepasitenkėjimas. O vis tai dėl kaž kokių asmens nesusipratimų. Bet tikra priežastis tik visų tamsuma!

Tiesa, yra susipratusio jaunimo žiupsnelis, kuris kursto savo kaimynus šviestis, bet maža pasisekimo…

O laikas būtų paklausyti jaunimo! Ir ypač dabar, kada nenaudėliai iš visų pusių nori užgrėbti mūsų kraštą.

Ir šiame kampelyje jaunimas po ilgo snudėsio atbudo ir nori šviestis! Gruodžio pirma dieną 1918 m., sušaukę susirinkimą, nutarė įkurti kokią nors kuopelę, kurioje galima būtų šviestis, lavintis. Po ilgų pasikalbėjimų visi sutiko įkurti „Pavasarininkų“ kuopą.

Dabar Gudelių kuopa turi apie šimtą narių. Ūpas visų labai geras.

Valio, gūdeliškiečiai! Jai ir toliau taip darbuositės – daug nuveiksite!!!

Jurgis Makrickis


Šaltinis: Žmonių nesusipratimas (1919, Sausio 18). Laisvoji Lietuva (6 (19), p. 2. [žiūrėta 2018-12-03]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000832955?exId=113784&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: http://foto.terpe.lt/inkelti/20140412/i88_KN%20Marijamp%20apskr%201937-072%20Gudeliai.jpg