1919 m. sausio 2 d. | Paskelbimas

Išeidamas iš faktinio padėjimo, jog mūsų sostinė miestas Vilnius susisiekimo atžvilgiu liko atkirstas nuo Lietuvos ir jog šiuo karo metu yra būtinas reikalas ankštame šąryšyje su visu kraštu organizuoti krašto pajėgas, Ministerių kabinetas posėdyje sausio 1 dieną yra nutaręs:

  • visą valdžią mieste Vilniuje pavesti Vilniaus karo komendantūrai, palikus prie jos atskirų ministerijų įgaliotinius;
  • generaliu Laikinosios Vyriausybės Įgaliotiniu Vilniuje palikti Švietimo Ministerį Mykolą Biržišką;
  • visas ministerijų įstaigas laikinai perkelti Kaunan.

Ministeris pirminininkas M. Sleževičius

Ministerių kabineto reikalų vedėjas T. Petkevičius

Vilnius, 1919 m. sausio 2 d.


Šaltinis: Paskelbimas. (1919, Sausio 2). Lietuvos ūkininkas (1), p. 1. [žiūrėta 2018-10-24]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13734&biRecordId=2902