1919 m. sausio 20 d. | Mažoji Lietuva

Prūsų lietuviai, lygiai protestantai, kaip ir katalikai nemėgdavo leisti vaikų į mokyklas, dėlto neturėjo savo dvasiškijos, dėlto taip greitai suvokietėjo.

Mažoji Lietuva

Taip save vadina lietuviai, gyvenantieji po Prūsų valdžia. Čia paduodame keletą žinučių apie ją, paimtų iš oficijalių sąrašų, sudarytų 1900 metais. Tuomet lietuviškuose pavietuose buvo 415,411 gyventojų, o iš jų tik 130,694 buvo užsirašę lietuviais, t.y. 29,1 nuošimčiai. Bet pavietai, suskirstyti, nesulyg  tautybės ribų, dėlto prie lietuviškų žemių priskirta daug vokiškų gyventojų.

Pirm 18 metų Prūsų Lietuvoje dar tebeviešpatavo neprotingas įprotis vadintis vokiečiais. Dėlto daugelis lietuvių užsirašė vokiečiais. Tas paikas įprotis ypač karės pabaigoje smarkiai sumažėjo.

Tilžės apskrityje tada buvo 27,000 lietuvių, t.y. 38 nuošimčiai, Šilokarčiamos – 26.362, t.y. 61,9 nuošimčiai; Klaipėdos – 24.464, t.y. 47.1 nuošimčių, Ragainės 16,324, t.y. 27 nuošimčiai, Labguvos – 18.672, t.y. 30 nuošimčių. [Tekstas neįskaitomas – KMM past.]. Tie toli dar nėra taip suvokietėję, kaip čia parodyta, bet tenai viešpatauja paika mada, kiekvienam mokančiam vokiškai užsirašyti vokiečiu. Ta paikoji mada siekia ir Ragainės apskritį.

Beveik visi tie lietuviai yra protestantai, bet į jų tarpą yra įsimaišę ir katalikų. Lietuviai katalikai Prūsų karalijoje buvo taip vadinamas lietuviškas dekanatas Varmijos vyskupijoje. Tame dekanate yra šešios parapijos: Tilžė, Bilviečiai, Šilokarčiama ir dar trys, kurių vardų neatsimenu. Tikrai Tilžės parapijoje yra du kunigu, šiaip visose po vieną. Visi tie kunigai tarnauja ir lietuviams ir kitoms tautoms. Iš septynių lietuvius aptarnaujančių kunigų tikrai vienas buvo lietuvis, būtent kun. Jonas Duonelaitis, Tilžės vikaras.

Prūsų lietuviai, lygiai protestantai, kaip ir katalikai nemėgdavo leisti vaikų į mokyklas, dėlto neturėjo savo dvasiškijos, dėlto taip greitai suvokietėjo.

Tilžės lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia. 1932 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondai.


Šaltinis: Mažoji Lietuva, Draugas, 1919 01 20, p. 2

Prieiga per internetą: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197061

Fotografija: Tilžės lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia. 1932 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus