1919 m. sausio 23 d. | Mokesčių įsakymas

Prekybos ir Pramonės įstaigų savininkai mokesčius turi užsimokėti ligi 1919 m. kovo 1 dienos, neužsimokėjusių įstaigos bus uždaromos, mokestis imamas priverstinu būdu dvigubas ir tik užmokėjus jį įstaiga galės būti atidaryta.

Mokesčių įsakymas.*)

Ministerių Kabineto priimta 1919 m. sausio mėn. 23 d.

  1. Remdamasi Lietuvos Valstybės laikinosios Konstitucijos pamatinių dėsnių § 24, Laikinoji Vyriausybė nustato, kad, kol neišleisti nauji įstatymai apie valstybinius mokesčius, laikinai palieka tie, kokie yra buvę prieš karą.
  2. Delto mokesčius: 1) nuo žemės (gosudarstvennyj pozemelnyj nalog), 2) pamatinį mokestį nuo prekybos ir pramonės įstaigų (osnovnoj gosudarstvennyj promyslovoj nalog), 3) nuo nekilnojamų turtų miestuose (gosudarstvennyj nalog s gorodskich nedvižemych imuščestv), 4) paprastąjį štempelinį (prostoj gerbovyj sbor s lista) ir kitus, privalo Lietuvos piliečiai pradėti mokėti tuojau.
  3. Kadangi šiuo laiku pinigai yra kainojami labai žemai, užtai ir visi mokesčiai, palyginant jųjų prieškarinę vertę ir atsižvelgiant į dabartines sąlygas, – mokami aukštesnėj sumoj, būtent palei nustatytas tam tikras prie šio įsakymo pridedamas lenteles.
  4. Prekybos ir Pramonės įstaigų savininkai mokesčius turi užsimokėti ligi 1919 m. kovo 1 dienos, neužsimokėjusių įstaigos bus uždaromos, mokestis imamas priverstinu būdu dvigubas ir tik užmokėjus jį įstaiga galės būti atidaryta.
  5. Savininkai ir nuomotojai žemės ūkio privalo užsimokėti nuo valdomojo ploto žemės mokestį ligi šių metų balandžio 1 dienos; neužsimokėjusieji ligi tam laikui bus priversti užmokėti dvigubai.
  6. Be mokesčių Valstybės iždui, savivaldybės organų gali būti uždedami mokesčiai savo (savivaldybių) naudai. Jeigu savivaldybės (apskričių susirinkimai, miesto tarybos) rastų reikalingu dar virš valstybinių mokesčių uždėti savo reikalams mokesčius ant žemės, prekybos ir pramonės įstaigų, miesto nekilnojamų turtų ir ant dokumentų (štempelinį mokestį), tai šie mokesčiai neprivalo būti didesni, kaip 20% nuo įmokėtų Valstybės Iždan.
  7. Mokesčiai privalo būti įmokėti Valstybės iždan arba į kitas Vyriausybės nurodomas įstaigas.
  8. Instrukcijos, kaip ir kur bus mokama, bus išleistos.

M. Sleževičius

Ministeris Pirmininkas

V. Čarneckis

Finansų Ministerijos Valdytojas

*) Lietuva, 1919 m. sausio m. 29 d. Nr. 16.


Šaltinis: Priedėlis prie Laikinosios Vyriausybės Žinių (1919, Kovo 5). Nr. 4., p. 1. [žiūrėta 2019-01-10]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25238&seqNr=5