1919 m. sausio 24 d. | Lietuvos Laisvė ir nesutikimai

Mūsų liberalai-tautininkai išėjo visas rusų biurokratų mokyklas, iki šiolei kaltindami kunigus, ėjusius kitokias mokyklas. Taigi liberalai-tautininkai temoka sėti tarp lietuvių nesutikimus ir už juos kaltinti kitus.

Liberalai–tautininkai dar neužbaigė savo kampanijos prieš katalikus. Įvairūs  „Lietuvos“, „Tėvynės“ ir „Vienybės Lietuvninkų“ skaitytojai dar teberašo rezoliucijas prieš „Tautos Fondą“. Tas Fondas išsiuntė šimtą tūkstančių dolierių badaujančiai Lietuvai, paleido 25 tūkstančius dolierių Lietuvos ministrų pirmininkui, kad turėtų kaip nuvažiuoti Londonan ir gyventi kaip pridera civilizuotos šalies ministrui.

Tie patys liberalai taip sąmoningai ir darbščiai šmeižusieji Amerikos katalikų atstovus ir niekinusieji tų katalikų visuomenę, šiandien šaukia, kad Lietuvos vos tik kybo ant prapulties krašto, o nesutikimai lyg akmuo pririštas prie kojos tik ir traukia Lietuvą į prapultį.

Tą akmenį tai ponai liberalai-tautininkai pririšo Lietuvai. Senovės rusų biurokratai rusifikatoriams valdininkams Lietuvoje mokėjo didesnes algas negu kitur Rusijoje. Klausiama kodėl taip daro, vyriausybė atsakydavo: ,,kad lietuviai persekioja rusus šiaurvakarių krašte“, suprask Lietuvoje. Bjauriau negalima persekioti prispaustos tautos, kaip Lietuvą persekiojo rusai: tačiaus jie lietuviams primetinėdavo rusų persekiojimą. Mūsų liberalai-tautininkai išėjo visas rusų biurokratų mokyklas, iki šiolei kaltindami kunigus, ėjusius kitokias mokyklas. Taigi liberalai-tautininkai temoka sėti tarp lietuvių nesutikimus ir už juos kaltinti kitus.


Šaltinis: Lietuvos laisvė ir nesutikimai, Draugas, 1919 01 24, p. 2

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197065