1919 m. sausio 28 d. | Lietuviai tremtiniai Rusijoj

Pragyvenimas Odesoje brangus: svaras baltos duonos 3 rub., svaras sviesto 30 rub., pūdas medžių (malkų) 20 rublių. Lietuviai įsisteigę yra 2 valgyklas, kurios turi pelno ir savo lėšomis prisideda prie išlaikymo tremtinių našlaičių prieglaudos. Šioje prieglaudoje yra 18 vaikų. Jokios pašalpos iš valdžios ji negauna, gyvuoja pačių lietuvių organizacijų lėšomis. Prie prieglaudos išlaikoma mokykla.

L. S. B. 24-1-19 Sugrįžęs iš Odesos Kriščiūnas mums praneša:

Dar Hetmano Skoropadskio laikais Odesą buvo užėmus Denikino armija kartu su sąjungininkais. Petliura nuvertęs Hetmaną buvo užėmęs ir Odesą: tik uostas ir keletas kvartalų, taip vadinama sąjungininkų sritis, paliko sąjungininkų rankose. Bet priešingi ukrainiečiams gaivalai nesnaudė. Denikino armija, sąjungininkai ir lenkų legijonieriai, sulaukę  patogios valandos, vėl užėmė miestą.

Denikino vadinamoji laisvanorių armija paskelbė mobilizaciją visų buvusiųjų aficierių ir paaficierių išskyrus gruzinus ir lenkus, kaipo kitų valstybių pavaldinius. Odesos lietuvių Tautos Taryba užprotestavo prieš mobilizaciją, kreipėsi į Denikiną ir į santarvės įgaliotinį, konsulą Enno, kuris paaiškino, jog kiek jam žinoma, santarvė nėra pripažinusi Lietuvos nepriklausoma, o Vilsonas pripažino ją ne kaipo respublikos prezidentas, užtat lietuviai yra mobilizuoti.

Tremtiniai iš Odesos nespėjo visi sugrįžti dėliai prasidėjusio karo Petliuros su Hetmanu. Pragyvenimas Odesoje brangus: svaras baltos duonos 3 rub., svaras sviesto 30 rub., pūdas medžių (malkų) 20 rublių. Lietuviai įsisteigę yra 2 valgyklas, kurios turi pelno ir savo lėšomis prisideda prie išlaikymo tremtinių našlaičių prieglaudos. Šioje prieglaudoje yra 18 vaikų. Jokios pašalpos iš valdžios ji negauna, gyvuoja pačių lietuvių organizacijų lėšomis. Prie prieglaudos išlaikoma mokykla.

Yra įsteigtas kooperatyvas, kurio nariais yra veik visi Odesos lietuviai.

Prie kitos d-jos įkurti vakariniai suaugusiems lietuvių kalbos kursai.


Šaltinis: Lietuviai tremtiniai Rusijoj (1919, Sausio 28). Lietuva (15), p. 1. [žiūrėta 2018-11-28]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65227&seqNr=2