1919 m. sausio 29 d. | Naujoji Lietuva – tai pramoninė Lietuva!

Turtinga, gerai suorganizuota Amerikos lietuvių visuomenė turės begalo daug atsverti musų tautiniame gyvenime. Bus tai galingas musų tautos rezervas, kuriam gal nekartą išpuls paremti musų silpnėjančias tautines spėkas, kokiam nors kryziui atsitikus.

Nauji apsireiškimai Amerikos lietuvių ekonominiame judėjime ir jų reikšmė lietuviams Amerikoje ir Lietuvoje

[…] Karei galo nesimatė. Praslinko metai, kiti, o karė vis tęsėsi. Ryšiai su Lietuva, antsyk apsunkinti, pagaliaus suvis suiro. Ir žmonės, išstumti į nuolatinius svyravimus bei abejones, pamaži pradėjo nustoti vilties kuomet nors grįžti Lietuvon. Į Ameriką vis tankiai pradėta žiūrėti kaipo į namus, – tuo labiau, kad tuose namuose, per kontrastą su atliekamu pasauliu, gyvenimas ir ramus, ir patogus ir laimingas. Vis daugiau atprantant ir užmirštant apie senąjį žemdirbystės idealą, musų amerikiečiai, po miestelėnų gyvenimo įtekme, tuo labiau pradeda persiimti nauju – pramonės idealu. Žmonės, netikėtai sau, su kokiu tai nepaprastu smarkumu pradeda vis labiau kibti prie pirklybos ir pramonės. Naujų žmonių, buvusių darbininkų, – ištisos eilės persikeičia į biznierius. Vieniems nauji sumanymai pasiseka, kitiems ne, bet kandidatų į biznierius eilės visvien veržiasi vis pirmyn.

Visuomenės didžiumoje pamaži bręsta ir aiškėja mintis pasilikti ant visados Amerikoje. Verčia prie to ir biznio sąlygos ir įvairųs kitokios rųšies ryšiai. Kaikur apsireiškia idėja, – tarpe stambesnių biznierių, – pradėti biznį Lietuvoje, kuomet tasai bus galima, nepanaikinant tačiaus ryšių su Amerika, toliaus vedant biznius Amerikoje; žodžiu – turėti reikalus antsyk čia ir Lietuvoje. Yra tai kol-kas tik idealų srityje. Kas tačiaus gali pasakyti, kad tokius neapsirinks sau kaikurie musų pirkliai ir pramonininkai? Susitvarkius dalykams Lietuvoje, dirva tokios rųšies veikimui bus begaliniai vaisinga.

[…]

Turtinga, gerai suorganizuota Amerikos lietuvių visuomenė turės begalo daug atsverti musų tautiniame gyvenime. Bus tai galingas musų tautos rezervas, kuriam gal nekartą išpuls paremti musų silpnėjančias tautines spėkas, kokiam nors kryziui atsitikus.

Ir netik tas. Pramoniniu idealu Amerikiečiai užkrės ir Europos lietuvius. Nėra jokios abejonės, kad grįžtantieji pasistengs apsigyventi Lietuvos miestuose. Prie miestelėnų gyvenimo jie jau ir pripratę yra, ir daugiau ten bus progos jųjų veikimui. Tasai, suprantama, iššauks smarkias lenktynes, kompeticiją su Lietuvos svetimais gaivalais – žydais, lenkais, vokiečiais; bet tas kaip tik ir prigelbės sudaryti Lietuvoje pramoninį sukurį, kuris ir patrauks visą Lietuvos ekonominį gyvenimą į savo gelmes, į pramoninio idealo gelmes. Prie Lietuvos supramoninimo prisidės dar ir tas elementas, kad Lietuvoje greitai ir butinai reikalingas atstatymo darbas. Lietuvą atstatyti dideliame laipsnyje prigelbės sugrįžusių Amerikiečių kapitalai bei darbas ir Lietuvos Atstatymo Bendrovės organizatyvis darbas. Tos rųšies veikimas Lietuvoje eis ir turės eiti amerikiečių jau pratrintais takais. Reiškia, – bus steigiamos pusiau kooperatyvės dirbtuvės, fabrikai (plytnyčios, cemento dirbimas ir tt.), ilgainiui, atstatymo darbui užsibaigus, pastos musų jaunutės pramonės pamatu. Ir bus tai išganinga musų tautiniam gyvenimui. Nes kas iš tikrųjų yra pramonė? Juk mes gerai žinome, kad šios dienos žmogaus gyvenimo pareikalavimai yra daug svarbesni, negu vientik maistas. Šiandien žmogus reikalauja begalo daug įvairių įvairiausių dalykų, kurių primityvus žemdirbystės ekonomijos systemas neįstengia jau pagaminti. Reiškia, atėjo laikas, kur butinai reikalinga išdirbystėje griebtis tobulesnių, labiau išspecializuotų ekonomijos formų. Tokios tobulesnės formos ir yra fabrikų pramoninė išdirbystė, kur darbas yra kapitalo (mašinų) atliekamas, gi žmogus – mašinų prižiurėtojas, – išsilavina į specialistą. Taip išsispecializavusi visuomenė gali daug nuosekliau varyti savo išdirbystę, daugiau ir pigiau gaminti sau prekių, kas padaro žmonių gyvenimą smagesniu, tobulesniu, įvairesniu ir laimingesniu.

Taigi – nauji apsireiškimai musų žmonių ekonominiame judėjime neša musų žmonėms, musų visai tautai skaistesnį rytojų, neša laimę.

Naujoji Lietuva – tai pramoninė Lietuva!

Amerikos lietuvių prekybos bendrovė. Kaunas. XX a.3-4 deš. KMM fondai.


Šaltinis: Lietuvos Atstatymas (1919, Sausis-vasaris). Nr. 1 (11)., p. 1-5. [žiūrėta 2019-01-10]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000260902