1919 m. sausio 3 d. | Aukos Tautos fondui

PITTSTON, PA. Sausio 3 – dr. Bielskio ir p. Česnulio prakalbų metu nuo vietos lietuvių surinkta 200 dol. Tautos Fondan. Ateityje bus surinkta daugiau.

Kun. Kasakaitis


Šaltinis: Draugas (1919, Sausio 3), p. 1. [žiūrėta 2018-12-12]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0001661471