1919 m. sausio 31 d. | Dėl Lietuvos nepriklausomybės šventės

Artinantis Lietuvos nepriklausomybės šventei (vasario 16 d.) L. Vyriausybė įsteigė Komisiją Tautos Šventei rengti. Tosios komisijos tikslas yra padėti visai šaliai organizuoti Nepriklausomybės Šventę, kad ypatingai mūsų tautos gyvenimo metinė sukaktuvė būtų prideramai Lietuvoje paminėta.

Artinantis Lietuvos nepriklausomybės šventei (vasario 16 d.) L. Vyriausybė įsteigė Komisiją Tautos Šventei rengti. Tosios komisijos tikslas yra padėti visai šaliai organizuoti Nepriklausomybės Šventę, kad ypatingai mūsų tautos gyvenimo metinė sukaktuvė būtų prideramai Lietuvoje paminėta. Komisija jau nužiūrėjo bendrąją Tautos Šventės dienotvarkę. Iš pat ryto bus laikomos pamaldos bažnyčioje už Lietuvą (tuo tikslu nutarta kreiptis į dvasišką vyriausybę), toliau eis milicijos ir kariuomenės paradai dalyvaujant delegacijoms nuo visuomenės organizacijų ir valdžios įstaigų. Po paradų eis tautinės manifestacijos su vėliavomis ir tautiškomis giesmėmis. Šventė užsibaigs vakarais, spektakliais ir šiaip pasilinksminimais. Taip pat dieną bus prisiekta V. Tarybos, L. Vyriausybės, Kariuomenės ir milicijos.

Vasario 16-osios minėjimas Kaune 1933 m. Fotografas K. Dūdėnas. KMM fondai


Šaltinis: Dėl Lietuvos nepriklausomybės šventės (1919, Sausio 31). Lietuva (18), p. 1. [žiūrėta 2018-11-30]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65230&seqNr=1