1919 m. sausio 4 d. | Į visuomenę

Tuo tarpu pasauliniai nuotykiai ir laikas naikina ir griauna tautadailės palikimus. Reikia juos gelbėti nuo nenumaldaujamų likimo žygių. Reikia rinkti tautadailės liekanas piešiant jas ir fotografuojant, bet ne vien pripuolamai, o pleningai, apvažinėjant visus Lietuvos kaimus, miestus ir miestelius, vieškelius, kalnus ir kapinius.

Dar prieš karą buvo apkalbamas ir laikraščiuose svarstomas opus tautos dailės klausimas, būtent, senosios bažnytinės dailės paveikslų rinkimas. Tuo tikslu manoma buvo apkainoti visa Lietuva ir piešti bei fotografuoti visos bažnyčios, koplyčios, kryžiai, altoriai, stacijos ir t.t. Buvo manoma išleisti tam tikra knyga su paveikslų aprašymu ir kitokio turinio straipsniais Žemaičių vyskupijos 500 metų sukaktuvėms paminėti.

Karas sutrukdė darbą, tat jis lieka iki šiai dienai nenuveiktas. Tuo tarpu pasauliniai nuotykiai ir laikas naikina ir griauna tautadailės palikimus. Reikia juos gelbėti nuo nenumaldaujamų likimo žygių. Reikia rinkti tautadailės liekanas piešiant jas ir fotografuojant, bet ne vien pripuolamai, o pleningai, apvažinėjant visus Lietuvos kaimus, miestus ir miestelius, vieškelius, kalnus ir kapinius. Nelaukdamas svetimo gero noro šitam darbui dirbti, pasiryžiau 1919 metų vasarą pradėti visos Lietuvos apvažinėjimą minėtajai medžiagai rinkti. Būčiau labai dėkingas kiekvienam, kas veltui, ar už pinigus atsiųstų man piešinių bei fotografijų medinių bažnyčių, koplyčių, altorių ir tt. Be to, šiuo kreipiuos į visuomenę, kuri atjaus mano darbui, prašydamas padėti man lankyti Lietuvos šalį dailės tikslais. Iškeliaudamas parūpinsiu sau (ir savo bendradarbui) tinkamų paliūdymų, be to, savo laiku paskelbsiu mano kelionės laiką ir maršrutą, taip pat savo vardu piktiems tikslams pasinaudoti. Pirmąją vasarą lankysiu tiktai Žemaitiją pradėdamas nuo Telšių apskrities ir Palangos pajūrio, kas tiktų mano kelionėje padėti man priimdamas nakvynėn, padėdamas pervažiuoti iš vienos vietos kiton, malonėkite išanksto pranešti man laiškeliu šiuo adresu: Šiauliai, Šeduvos gatvė Nr. 13.

Vytautas Bičiūnas.


Šaltinis: Į visuomenę. Mūsų kalendorius: V metai, red. Liūdas Gira, [1918 m.], p. 101. [žiūrėta 2018-12-07]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004156534?exId=425438&seqNr=1 ir http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004156534?exId=425438&seqNr=103