1919 m. sausio 7 d. | Laiškas į redakciją

Kaž-kam dar pažingeidavus, kokiomis gi sąlygomis dvarų žemė bus dalinama, atsakė, kad bus dalinama d o v a n a i. Budamas pats bežemis ir užjausdamas visiems bežemiams aš labai tuo nusidžiaugiau. Bet ryto metą, man kiek šalčiau pagalvojus, atsirado ne vienas abejojimas.

Kaunas 7 sausio 1919 m.

Gerbiamoji redakcija.

Sausio 6 d. buvo surengtas Kaune krikščionių demokratų partijos mitingas. Jame kalbėtojai ragino Lietuvos piliečius stoti kariuomenėn Tėvynės ginti. Kalbėta iškalbingai, raginta karštai, ir matyt padaryta įspudžio, nes publika garsiai plojo.

Kad daugiau pritraukus Tėvynės gynėju, buvo iškelta ir žemės klausimas. Viešai paskelbta, kad krikščionįs demokratai pasirupins, idant visi bežemiai, mažažemiai, kumečiai ir vargingi ūkininkai gautu žemės iš dvarų. Pilietis Raulinaitis ragino tą dvarų žemę imti patiems bežemiams tuojaus, „šiandiena“, nieko nelaukiant. Pilietis Krupavičius šiek tiek pataisė p. Raulinaičio išvedžiojimą, paskelbdamas, kad žemės padalinimą įvykdinsianti naujoji visų partijų (atskyrus bolševikus) sudarytoji Lietuvos valdžia tam […] įstatymu, kurio ir reikia laukti, patiems gi dvarų žemės dalinimo negriebties. Vienam iš klausėjų tas pats kalbėtojas dar paaiškino, jog krikščionių demokratų partija neketina to dalyko atidėlioti, jog per savo atstovus pareikalausianti dar šią savaitę iš laikinosios musų valdžios išleidimo minėtojo įstato apie dvarų žemes. Kaž-kam dar pažingeidavus, kokiomis gi sąlygomis dvarų žemė bus dalinama, atsakė, kad bus dalinama d o v a n a i.

Budamas pats bežemis ir užjausdamas visiems bežemiams aš labai tuo nusidžiaugiau. Bet ryto metą, man kiek šalčiau pagalvojus, atsirado ne vienas abejojimas. Taigi ir kreipiuos prašydamas, be ne galėtu Gerb. Redakcija paaiškinti objektiviai, ne mitingiu budu, šiuos dalykus:

1) Jei dvarų žemė bus išdalinta dovanai bežemiams, tai kas išmokės gulinčias ant dvarų žemės skolas? Jų g. yra nemaž. Taip 1911 m. Žemės, Bajorų ir Valstiečių Bankuose buvo užtraukta ant dvarų paskolos Kauno gub. 34,500,000 rub., Vilniaus – 31,000,000, Gardino 27,500,000, taigi visose trijose Lietuvos gub. 92,000,000 r. Bankai be abejo nepanorės dovanoti tų 92 milionu rub., Lietuvos valdžiai dvarų žemę padalinus, jie kreipsis į šią pastarąją su griežtu reikalavimu: užmokėk! Be to ši gulinti ant dvarų skola del karo ir del vokiečių šeimininkavimo dvaruose bene tik nun dvigubai, o gal ir trigubai padidėjusi.

2) Jei musų laikinoji valdžia, paklausius krikščionių demokratų, ir išdrįstų išleisti reikalaujamąjį iš jos įstatymą apie dvarų žemės dalinimą, tai ar šis įstatymas galėtu turėti teisės galią ir padaryti apdovanotuosius žeme bežemius teisėtais josios savininkais?

3) Ar šis priverstinas dvarų žemės dalinimas, kaip jis yra skelbiamas musų krikščionių demokratų, nesipriešina doros principams ir pozitiviam Bažnyčios mokslui?

Su tikra pagarba

Bežemis

Redakcijos pastaba. Dėdama šį p. Bežemio laišką, Redakcija tikisi, kad į pastatytuosius jo klausimus atsakys pati krikščionių demokratų partija savo organe „Tiesos Karde“. „Draugija“ irgi neatsisako juos plačiau objektiviai pagvildenti, bet, deja, nėra tikra, ar sunkios šių dienų aplinkybės nesulaikys tolesnio regulerio jos ėjimo.

 


Šaltinis: Laiškas į Redakciją. Draugija (1), p. 78-79. [žiūrėta 2018-12-05]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000014305?exId=23470&seqNr=76 ir http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000014305?exId=23470&seqNr=77