1919 m. sausio 9 d. | Pirmasis įsakymas

Įsakau visiems eskadronų, kuopų, būrių, komandų vadams, bei viršininkams sudaryti kadrą instruktorių, kurių vardus ir pavardes jų pranešti man raportu ir tuojau pradėti darbą apmokinimo eilinių. Užsiėmimus su eiliniais vesti kasdien nuo 8-11 val. ryto ir 2-4 v. dienos.

Kauno miesto komendantūros

ĮSAKYMAS

1 Nr.

1919 m. sausio 9 diena

Kaunas

Rikiuotės skyrius.

1 §.

Skelbiu, kad Apsaugos Ministerio įsakymu sausio 6 d. 1919 m. Nr. 12 § 1 esu paskirtas Kauno miesto Komendantu.

2 §.

Instruktorį Kazį Škirpą skiriu savo padėjėju.

3 §.

Instruktorį Petrą Gužą skiriu vyresniuoju adjutantu Komendantūros.

4 §.

Instruktorį Antaną Novicką skiriu antruoju adjutantu Komendantūros.

5 §.

Skiriu instruktorį Praną Jackevičių ūkio vedėju Komendantūros, Povilą Pilkauską – iždininku, Povilą Pranckūną – raštvedžiu ūkio skyriaus, Zigmą Kelpšą kvartirmistru, Vincą Steponavičių, Vladą Mačinską ir Alfonsą Mickevičių – raštvedžiais Komendantūros.

6 §.

Instruktorį Antaną Jakštą skiriu Komendantūros ginklų prižiūrėtoju.

7 §.

D-rą Maksą Gemčuginą skiriu valdininku ypatingiems reikalams prie Komendantūros nuo sausio 9 d. 1919 m.

8 §.

Instruktorį Vladą Barkauskį skyriu Komendantūros I-sios kuopos vadu nuo sausio 9 d. 1919 m. ir įsakau jam pasirinkti tinkamų kadrų instruktav.

9 §.

Instruktorį Joną Kasiulį skyriu I-io raitelių gusarų eskadrono vadu prie Komendantūros nuo sausio 9 dienos 1919 m.

10 §.

Instruktorį Joną Pranculį skyriu viršininku raitelių kulkosvaidžių komandos prie Komendantūros nuo sausio 9 d. 1919 m.

11 §.

Instruktorį Igną Adamkevičių skyriu lenkiškai kalbančių būrio vadu prie Komendantūros nuo sausio 9 d. 1919 m.

12 §.

Prūsų lietuvį buvusį vokiečių tarnystės leitenantą Artūrą Haną skyriu grenaderių komandos viršininku prie Komendantūros nuo sausio 9 d. 1919 metų.

13 §.

Įsakau visiems eskadronų, kuopų, būrių, komandų vadams, bei viršininkams sudaryti kadrą instruktorių, kurių vardus ir pavardes jų pranešti man raportu ir tuojau pradėti darbą apmokinimo eilinių. Užsiėmimus su eiliniais vesti kasdien nuo 8-11 val. ryto ir 2-4 v. dienos.

14 §.

Štabe Komendantūros nustatau darbo valandas nuo 9-1 val. diena ir 4-7 val. vakaro. Darbo valandomis visiems Štabo Komendantūros tarnautojams būti ant vietų.

MIKUCKIS

Kauno miesto Komendantas

 


Šaltinis: Kauno miesto komendantūros įsakymas nr. 1. (1919 m. sausio 9 d.). Kauno karo komendantūra, 1919–1929. 1930, p. 8, 9, 10. [žiūrėta 2018-12-05]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/KVB/C130000483627?exId=232461&seqNr=15 ir http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/KVB/C130000483627?exId=232461&seqNr=17