1919 m. spalio 11 d. | Prašome tuoj užsisakyti!

„Švyturio“ B-vė praneša, Mokyklų vedėjams ir mokytojams, kad greit bus atspausdinta D a m i j o n a i č i o Lietuvių kalbos gramatika.

 

„Švyturio“ B-vė šiuo praneša

Mokyklų vedėjams ir mokytojams, kad greit bus

atspausdinta D a m i j o n a i č i o

Lietuvių kalbos gramatika.

Gramatika parašyta prisilaikant K r i a u š a i č i o  ir

R y g i š k i ų  J o n o gramatikos terminų ir taisyklių.

Pritaikinta MOKYKLOMS.

Taigi vien tik ši gramatika atitinka

Lietuvos mokykloms.

Prašome tuoj užsisakyti!

Knygynams, mokykloms ir mokytojams nuleidžiami

nuošimčiai.

Su užsakymais kreiptis į „ŠVYTURIO“ B-vės sandėlį

Kaunas miško gatvė, Nr. 11.

Laiškus ir perlaidas adresuoti Jono Rinkevičiaus

vardu.

Pedagogas, vienas pirmųjų lietuviškų vadovėlių autorių Juozas Damijonaitis.
Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 202


Šaltinis: „Lietuva“, 1919, spalio 11 d., Nr. 225, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65233