1919 m. spalio 12 d. | Henrio Rovano Robinsono pranešimas Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai

Mano prašymu majoras Mockettas buvo susitikęs su komendantu Piłsudskiu ir gavo neabejotiną pažadą, kad jei lietuviai atitrauks visus iki vieno savo karius iš Lenkijos ir Lietuvos pasienio kovai prieš rusų ir vokiečių pajėgas, lenkai iš šio fakto nesieks naudos.

Jo Ekscelencijai

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Mano prašymu majoras Mockettas buvo susitikęs su komendantu Piłsudskiu ir

gavo neabejotiną pažadą, kad jei lietuviai atitrauks visus iki vieno savo karius iš

Lenkijos ir Lietuvos pasienio kovai prieš rusų ir vokiečių pajėgas, lenkai iš šio fakto

nesieks naudos.

Taigi yra saugu sukoncentruoti visus Lietuvos karius, išskyrus tuos, kurie yra fronte

su bolševikais, kovoti prieš rusų ir vokiečių pajėgas.

Kaunas

12/10/19. H. Rowanas-Robinsonas

Gen. štabo pulk.

Sąjungininkų karinė misija.

Britų imperijos karinės misijos vadovas Henris Rovanas Robinsonas sveikinasi su Lietuvos Prezidentu Antanu Smetona, 1919 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas


Svarbi žinia, anot pulkininko H. Rovano – Robinsono, vadovaujančio britų karinei misijai – britų prašymu Lenkija sutikusi nutraukti kovos veiksmus prieš Lietuvą, kol ši kovoja su bermontininkais. Nors Britų imperija Rusijos pilietiniame kare rėmė „baltųjų“ pusę, tačiau bermontininkų artimas ryšys su Vokietijos kariuomenės daliniais jai kėlė didesnę grėsmę. Dėl šios priežasties, britai buvo suinteresuoti, kad Baltijos šalys įveiktų bermontininkus, tačiau nesudarytų preteksto Vokietijai priimti to kaip atviro karo ir smogti atgal.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 315.