1919 m. spalio 13 d. | Lietuviai Liepojuj

Liepojui gyvena apie 7 tūkstančius lietuvių. Tarp jų daugiausiai darbininkų-kių, kurienuo okupacijos laikų neturi darbo. Visos dirbtuvės uždarytos. Gyvena labai vargiai. Daugumą jų šelpia miesto komitetai. Daugelis turi įvairių rūšių krautuvių.

Lietuviai Liepojuj

Liepojus (LSB). Liepojui gyvena apie 7 tūkstančius lietuvių. Tarp jų daugiausiai darbininkų-kių, kurienuo okupacijos laikų neturi darbo. Visos dirbtuvės uždarytos. Gyvena labai vargiai. Daugumą jų šelpia miesto komitetai. Daugelis turi įvairių rūšių krautuvių. Yra lietuvių, turinčių gražius namus, bet jie laiko save lenkais ir Lietuvos reikalais nesirūpina. Laikraščių žmonės gauna labai maža; nors ir išsirašę, bet jų negauna; spėja, kad vokiečiai suturi. Yra susikūrusios trys lietuvių draugijos: Jaunimo, Savyšalpos ir tarnaičių šv. Zitos, nežiūrint į tai, kad daug narių iš Jaunimo draugijos išvažiavo į Lietuvą. Čia dar nedaryta lietuvių mobilizacija. Į Liepojų prašo atsiųsti lietuvių kunigą, nes čia jo nėra. Čia yra lietuvių kareivių, kurie sergsti Lietuvos valstybės sandėlius. Jie gerai aprūpinti.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. spalio 13 d., Nr. 226, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65234