1919 m. spalio 17 d. | Amerikos lietuviai reikalauja iš Lietuvos atstovybės

Būtų itin geistina, kad Lietuvos valdžia nieko nelaukdama siųstų specialinį atstovą į Ameriką, kurs turėdamas uždavinio tikrai Lietuvos reikalus ir informuodamas bešališkai Amerikos lietuviams tėvynės padėtį, galėtų daugybėje dalykų būti naudingas. Ir tik Lietuvos atstovybei paėmus reikalus į savo rankas Amerikos lietuviai parodys savo broliams Lietuvoje savo tikrą brolišką širdį.

Amerikos <Lietuva> 196 Nr. straipsny <Ką žmonės sako>, aprašiusi Lietuvos kančias ir vargus žiauriosios okupacijos laikais, jos pakilimą, savoto gyvenimo pradžią ir vėl naujų grobuonių gaujų plūdimą, prieš kuriuos Lietuva pradėjo mirties kovą, kviečia Amerikos lietuvius aktingiau dėtis prie išvadavimo.  < Šelpimo darbe amerikiečiai lietuviai yra visai mažai prisidėję>, – rašo <Liet.> <Arti pusė miliono Amerikos lietuvių mes nusiuntėme Lietuvos gyventojų sušelpti vos apie tris šimtus tūkstančių, įskaitant ir Lietuvių Dienos pinigus. Tai rekordas penkių metų mūsų labo darbo. Tokio žmonių neduosnumo priežastis gal yra ta, kad minia pradeda nepasitikėti vadinamaisiais vadovais>. <Ateina teikimas Lietuvai paskolos. Nereikia būti labai mokytam, kad padarytum neklaidingą išvedimą šiuo reikalu ir pasakytum jog mes, jei padarysime Lietuvai paskolos porą šimtų tūkstančių, tai dar pasididžiuosime, jog nuveikėme didelį darbą. O Amerikos lietuviai prie geros tvarkos gali sudaryti Lietuvai paskolą mažiausiai dvidešimties milionų dol. nes arti teik lietuviai paskolino Amerikos valdžiai per laisvės paskolas>. <Bet su dabartiniais mūsų vadais, kurie jau tiek daug Vedžiojo lietuvių minias po purvyną, apie sudarymą Lietuvai tokios paskolos nėra ko nė matyti>. Dėl to <Lietuva> rašo, kad būtų itin geistina, kad Lietuvos valdžia nieko nelaukdama siųstų specialinį atstovą į Ameriką, kurs turėdamas uždavinio tikrai Lietuvos reikalus ir informuodamas bešališkai Amerikos lietuviams tėvynės padėtį, galėtų daugybėje dalykų būti naudingas. Ir tik Lietuvos atstovybei paėmus reikalus į savo rankas Amerikos lietuviai parodys savo broliams Lietuvoje savo tikrą brolišką širdį>, – baigia Amerikos <Lietuva> reikalavimą.

Amerikos lietuvių prekybos bendrovė Kęstučio g. ir Maironio g. kampas. XX a. pirmoji pusė, Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Amerikos lietuviai reikalauja iš Lietuvos atstovybės (1919, Spalio 17). Lietuva (230), p. 2. [žiūrėta 2019-09-12]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65238&seqNr=1