1919 m. spalio 18 d. | Kolčakininkai apšaudė Lietuvių atstovybę

Apie 1-mą valandą 17 d. kada atstovybės butas pilnas maldaujančių, pradėjo šaudyt mūsų atstovybės sritį sunkiaisiais šovininiais su troškinamomis dujomis.

Iš Rygos. D-rui Šliupui praneša (vėlai naktį X 19): Dirbame labai sunkiomis karo ir civilinėmis aplinkybėmis. Apie 1-mą valandą 17 d. kada atstovybės butas pilnas maldaujančių, pradėjo šaudyt mūsų atstovybės sritį sunkiaisiais šovininiais su troškinamomis dujomis. Vienas jų plyšo netolimais, jo nuotrupos  pateko į butą drauge su dujos kvapu. Žmonės išbėgiojo. Atstovybės tarnautojai visi pasiliko vietoj ir dirbo iki 4 val. Vienatinai troškimas nepalikti savų piliečių be apgynimo priverčia mus, rizikuojant gyvybe, toliau dirbti. Frontuose nėra ypatingų permainų. Miestas smarkiai nukentėjo nuo šovinių sunkios artilerijos. Meldžiu paskubėt išsiųst įgaliojimą, nes to reikalauja Užsienių Ministerija. Vizbaras.


Kolčãkininkas – rusų kariškio Aleksandro Kolčako vadovaujamos kariuomenės kareivis.


Šaltinis: Kolčakininkai apšaudė Lietuvių atstovybę (1919, Spalio 23). Lietuva (235), p. 2. [žiūrėta 2019-09-12]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65244&seqNr=2