1919 m. spalio 19 d. | Lietuviško mokslo poreikis Mažojoje Lietuvoje

Maža yra tųjų, kurie, pagalios pastoję Wyrai, Gimtinės Szaliai, Tėwynei galėtų atneszti Naudos. Daugiausieji, patekę į Mokslus, lieka Isztautėliais kartais dargi paczių Tėwų Skriaudikais.

Lietuwiai Moksleiwiai

[…] Maža yra tųjų, kurie, pagalios pastoję Wyrai, Gimtinės Szaliai, Tėwynei galėtų atneszti Naudos. Daugiausieji, patekę į Mokslus, lieka Isztautėliais kartais dargi paczių Tėwų Skriaudikais. Gywenimas toktai parodė. Tad wisai suprastina, kad Tėwai Waikus ne labai leido Mokslan. Jau kalbu isz Patyrimo. Dar ne baigęs Liaudies Mokyklą, nuolat liubėjau sawo Tėwui kalbėti: „Leisk mane Mokslan“. Atsakė: „Pateksi Swietui ir jo Srowei, ir, kaip nebus nieko gero taip nebus[“]. Tuomi jau daug pasakyta, ir beweik wisai Teisybė. Maždaug [Panašiai – R. S.] ėjo ir Szimtams kitų Mokslą eiti norinczių. Kur Waikus Tėwai Mokslan leido, czia, aplamai imant, Tėwai jau sziek-tiek buwo daugiaus pakliuwę Germanizmui. Žinoma buwo Iszimczių, bet kaip minėjau, labai mažai. Tai taipo. Kokiu Budu dabar pasigerys musų kulturiszkasis Mokslo Gywenimas? Butinai mums reikalinga Augsztesnių Mokslo Įstaigų: iszsimanos [suprantama – R. S.], kurios nebetarnautų tiek Wokiecziams kiek mums patiems Lietuwiams. Tokiais Pasilaikymais tad ir rasis Tėwuose wis daugiau ir daugiau Pasitikėjimo Mokykloms, o Waikų Sąrysziai su sawo Tėwais neįrs.

O nors busimoji czionyksztė lietuwiszkoji Waldžia rodos pasistengs wisomis Įgaliomis szitam Dalykui iszlyginti Kelius, tacziau be placziosios Wisuomenės Paramos, jos nuolatinio sparczio Paszelpimo neapsieis. Dėlto ne peranksti kilsta Paszaukimas: „Szelpkime Lietuwius Moksleiwius“. […]

Rambyno stovykla. Martynas Jankus – viduryje tamsia liemene. Dešinėje pirmoje eilėje guli Algirdas Vokietaitis. 1934 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuwiai Moksleiwiai“, Prūsų lietuwių balsas, nr. 156, 1919 m. spalio 19 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=159640&seqNr=1