1919 m. spalio 20 d. | Tarptautinė spaudos draugija

Amerikos žymesniųjų rašytojų ir didesniųjų laikraščių sumanymu ir pastangomis steigiama tarptautinė draugija spaudos dalykais keistis, kaip antai politikos mokslo straipsniais ir dailiosios raštijos rašiniais. <…> Tokį pakvietimą gavo ir Lietuva per savo atstovą Kopenhagoj.

Amerikos žymesniųjų rašytojų ir didesniųjų laikraščių sumanymu ir pastangomis steigiama tarptautinė draugija spaudos dalykais keistis, kaip antai politikos mokslo straipsniais ir dailiosios raštijos rašiniais. Į draugiją kviečiamos visos kultūringosios tautos, be vokiečių ir turkų. Tokį pakvietimą gavo ir Lietuva per savo atstovą Kopenhagoj.

Spaudos dalykų keitimo forma bus šiokia: užgaunamus rašinius nemoka. Iš jų spausdina, kas pačiam laikraščiui patinka. Kiekviena valstybė, ar jos tam tikslui sudaryta įstaiga apmoka savo rašytojus pati, išimtis daroma dailiosios raštijos darbams: už juos moka tie laikraščiai ir leidėjai, kurie nori jais pasinaudoti, susitarę su rašytoju.

Steigiamosios draugijos tikslas suartinti ir supažindint pasaulio tautas su viena kita.


Šaltinis: Tarptautinė spaudos draugija (1919, Spalio 20). Lietuva (232), p. 2. [žiūrėta 2019-09-12]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65241&seqNr=2