1919 m. spalio 26 d. | Iš kareivių prietelių draugijos

Kareivių kliube kas šventadienis rengiami vakarėliai. Spalių 26 d. koncertėly dalyvavo p-lė Babickaitė, Arlauskaitė, p. Žadeikis ir kiti. Tas vakaras pažymėtinas tuo, kad atsilankė komendantas, kurs jau antrą kartą atsilankydamas vadovauja kareivių šokiuose.

Kauno kronika

Iš Kareivių Prietelių Draugijos.

Kareivių kliube kas šventadienis rengiami vakarėliai. Spalių 26 d. koncertėly dalyvavo p-lė Babickaitė, Arlauskaitė, p. Žadeikis ir kiti. Tas vakaras pažymėtinas tuo, kad atsilankė komendantas, kurs jau antrą kartą atsilankydamas vadovauja kareivių šokiuose. Būtumėm labai dėkingi, kad į mūsų pastogę pažvelgtų ir kiti karininkai.

Skaityklai paaukavo A. Petronio knygynas 39 knygas. Ligoninėms knygų dar negalime dalyti, nes permaža. Pasigailėkite nuobodžiaujančių mūsų kentėtojų kareivių ir aukokite knygų!

Knygos priimamos: Kareivių kliube, Maironio g-vė 3, nuo 4 iki 8 val. Ir pas kunigą B. Bumšą Laivės Al., 5.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. spalio 31 d., Nr. 242, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65252