1919 m. spalio 27 d. | J. Vaičkaus trupės spektaklis kareiviams

J. Vaičkaus trupė vaidino vien kareiviams 3 veiksmų dramą „Žmonės“ ir komediją „Be šulo“. Įėjimas buvo nemokamas. Dar pusiau šešių kai kurių dalių kareiviai jau užėmė daugumą vietų, gi prieš pat vaidinimą salė ir abu aukštu buvo kuone kimšte prikimšti.

Kauno m. teatre spalio 27 d. J. Vaičkaus trupė vaidino vien kareiviams 3 veiksmų dramą „Žmonės“ ir komediją „Be šulo“. Įėjimas buvo nemokamas. Dar pusiau šešių kai kurių dalių kareiviai jau užėmė daugumą vietų,  gi prieš pat vaidinimą salė ir abu aukštu buvo kuone kimšte prikimšti. Vaidinimas paprastai prasideda 7 val., bet šį sykį dar šiek tiek vėliau, nes laukė ateinant karo mokyklos kuopos, kuriai atėjus ir prasidėjo. Apie patį vaidinimą nė nekalbėsiu. Pažymėsiu tik, kad kareiviai, kaip matyt, buvo labai užganėdinti. Užsilaikė labai gerai. Iš kalbos su vaidintojais pastebėjau, kad ir jie publika buvo labiausiai patenkinti. Labai malonų įspūdį darė dalys išsirikiavę ir dainuodamos einant namo. Net iš pašaliečiams pridavė ypatingą ūpą. Pageidaujama, kad ateityj irgi būtų rūpinamasi kareivių dvasios reikalais, duodant jiems šiokią tokią pramogėlę. Manau, kad apie tai turėtų pasirūpinti susitvėrus Kr. Per. Dr-ja, kuri susitarus su p. Vaičkum ir jo trupe galėtų tankiau padaryti kareiviams tą malonumą.

Ponui Vaičkui ir jo vaidintojams reikia tarti širdingą padėką, kad jie duoda pavyzdį ir neužmiršta kareivių dvasios reikalų.

Tautmylis

Vienuoliktajame pėstininkų pulke Alytuje koncertuoja smuikininkas Mykolas Leškevičius (šalia vairuotojo) ir operos solistai Vladislava Grigaitienė, Juozas Bieliūnas. 1921 m. birželis.
Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kariškių žodis“, 1919, spalio 31 d,. Nr. 24, p. 187

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48878&biRecordId=4490