1919 m. spalio 30 d. | Nesame militarizmo šalininkai

Nežinau, kelinta dalis lenkų vis dar tebetrina savo kumštis būtinai peštis kruvinai. Ko jie kits kitam negali dovanoti? Pasienio susirėmimų? „Patrolkų paklydimų“, kurie nebenori beišeiti, sykį kur gilyn įsivarę? Ar kariuomenė pati nori išrišti politikos klausimą, sienos krypsnį ir kitką?

Ne kalavijo kovomis

Paskutiniais laikais vis dažniau gauname patirti, jog lenkų santykiai su lietuviais taisosi ne tik mieste, bet ir pačioje kariuomenėje. Pasikalbėk su lenkais karininkais. Jei tik žinos, jog tu – lietuvis, visados rūpinsis ką pasakyti, kas pareikštų jų taikos norą. Vienas giriasi dezertyrų iš lietuvių kariuomenės ne tik nepriėmęs bet dar atgal sugražinęs lietuviams. Kitas dideliu pasigerėjimu kalba, kaip jie Vievio demarkacijos linijoje taikiai giveną, nuolat susieiną pasišnekėti; ir tų gerų santykių nepagadiną, jei vienų ar kitų „patrolka“ paklystanti, pereinanti liniją ir esanti apšaudoma.

Entuziazmas, kuriuo tai pasakojama, neleidžia paabejoti, begu tai ne paprastas dviveidis lenkų mandagumas. […]

Apie lietuvių kariuomenę aš tyčia nekalbu, nes ir be to lenkai sakos ten turį bent trečdalį sau palankių.

Du trečdaliu tačiau lietuvių kariuomenės ir nežinau, kelinta dalis lenkų vis dar tebetrina savo kumštis būtinai peštis kruvinai. Ko jie kits kitam negali dovanoti? Pasienio susirėmimų? „Patrolkų paklydimų“, kurie nebenori beišeiti, sykį kur gilyn įsivarę? Ar kariuomenė pati nori išrišti politikos klausimą, sienos krypsnį ir kitką? […]

Kova telaimėsi savo teises – teisingas socialistų obalsis. Tik „kovos“ nereikia suprasti kardo kovos prasmėje. Kova esti ir civilinė; darbininkai kovoja organizacijomis ir streikais, kiti kitaip. Ir Tautos Pažangos Partija, kaip girdime, niekad nebuvusi šalininkė kalavijo kovos su lenkais. Juoba nebūsianti dabar, naujame Ministerių Kabinete dalyvaudama. Tam jos nusistatymui tegalima pritarti. Tam ir darbininkų partijos Lenkuose, kaip žinome, karštai pritaria.

Vaižgantas

Kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas. Apie 1909 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Ne kalavijo kovomis“, Nepriklausomoji Lietuva, nr. 119, 1919 m. spalio 30 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000395128?exId=99291&seqNr=1