1919 m. spalio 7 d. | Naujojo Ministerių Kabineto patvirtinimo aktas

Aš Valstybės Prezidentas, remdamasis Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių 9-jų p. b., šiuo tvirtinu Tamstos sudarytąjį Ministerių Kabinetą šioje sudėtyje…

Naujojo Ministerių Kabineto patvirtinimo aktas

Ponui inžinieriui Ernestui Galvanauskiui

Aš Valstybės Prezidentas, remdamasis Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių 9-jų p. b., šiuo tvirtinu Tamstos sudarytąjį Ministerių Kabinetą šioje sudėtyje:

Ministeris Pirmininkas ir Finansų ir Prekybos ir Pramonės Ministeris

inžinierius Ernestas Galvanauskis,

Užsienių Reikalų Ministeris

profesorius Augustinas Voldemaras,

Vidaus Reikalų Ministeris

daktaras Eliziejus Draugelis,

Švietimo ministeris ir Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų Ministerijos Valdytojas

agronomas Juozas Tūbelis,

Teisingumo Minsiterijs

juristas Liūdas Noreika,

Krašto Apsaugos Ministerijos Valdytojas laikinai einąs Vyriausiojo Kariuomenės Vado pareigas

pulkininkas Pranas Liatukas,

Jo padėjėjas

juristas karininkas Antanas Merkis,

Susisiekimo Minsiteris

inžinierius Valdemaras Čarneckas.

Šiuo įsakau Tamstos sudarytajam ir šiuo Mano patvirtintajam Minsiterių Kabinetui tuojau pradėti eiti savo pareigas.

A. Smetona

Valstybės Prezindentas

Galvanauskis

Ministeris Pirmininkas

Kaunas,

1919 m. spalių m. 7 dieną.

Ministrų kabinetas. 1925 m. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Naujojo Ministerių Kabineto patvirtinimo aktas (1919, Spalio 28). Vyriausybės žinios (14), p. 1. [žiūrėta 2019-09-19]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25244&seqNr=1