1919 m. spalio 8 d. | Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 163

Kariškiai, Lietuvos Piliečiai, bežemiai ir mažažemiai, kurie ištikimai yra tarnavę Lietuvos kariuomenei ir dėl sužeidimo arba netekus sveikatos paleisti iš kariuomenės, gali gauti žemės šiais metais, padavę tam tikslui iš dalių liudymus.

 

VALDŽIOS ŽINIOS

Lietuvos Kariuomenei Įsakymas Nr. 163

Juridinis skyrius

§ 1.

Kariškiai, Lietuvos Piliečiai, bežemiai ir mažažemiai, kurie ištikimai yra tarnavę Lietuvos kariuomenei ir dėl sužeidimo arba netekus sveikatos paleisti iš kariuomenės, gali gauti žemės šiais metais, padavę tam tikslui iš dalių liudymus Žemės Ūkio ir V. T. Ministerijos įgaliotiniui savo apskrities, kuriuose aiškiai būtų nurodyta preižastis paleidimo iš karo tarnybos.

Apie savo ištikimą tarnavimą reikia pristatyti dalies vado liudymą. Išduodant liudymą, dalių vadai privalo turėti omeny kariškio elgimąsi laike jo tarnavimo daly. Negali būti išduodamas panašus liudymas tiems: 1) kurie buvo pabėgę iš kariuomenės bei ne laiku stojo tarnystėn be tam tikrų priežasčių; 2) kurie buvo nubausti teismu.

Kariškių teisė, jiems mirus karo lauke arba kitur einant savo pareigas, pereina vaikams, o jų nesant – tėvams.

L. e. p. krašto Apsaugos Ministerio

Pasirašė: Karininkas Žadeikis.

Juridinio Skyriaus Viršininkas

Karininkas Krasauskas.

1919 m. spalių 8 d. Kaunas


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. spalio 28 d., Nr. 239, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65248