1919 m. vasario 14 d. | Apie meilę ir santuoką

Nuo meilēs žmogus daug ko tikisi, bet nuo apsivedimo daug ko netikēto gali susilaukti.

– Judu šį rytą bučiavotēs, o dabar jau pešatēs?

– Iš to bučiavimosi ir peštynių visa pradžia iškilo.

– Kaip tai? ar įkando bebučiuodamas?

– Neįkando, bet nutrynē nuo žando pauderį ir turējau išnaujo pauderiuot visą pusę veido. Kas tai mat ēpadaryt tiek darbo.

* * *

– Joneli, kaip subankrutinau, tai vienintēlis džiaugsmas ir nusiraminimas mano yra tame, kad tu su Mariute manai apsivesti ir padaryti bent jos ateitį užtikrintą.

– Tai-gi tēveli ir aš dagirdęs apie tamistos bankrutą atējau suraminti bent tuomi, kad jau nemanau tamistos vienturtę… kaipo vienutinį… tamistos turtą… nuo tamistos išplēšti… ir, tegul jinai… pasilieka prie tamistos koilgiausia… Sudievu.

* * *

SKIRTINGUMAS VIEN PAGIRIOSE.

Jonas: Kas skirtumas tarp vyno ir merginos?

Jurgis: Jokio, ir vynas ir mergina vaikinams galvas apsvaigina.

Agota: Bet pagirios nevienokios.

* * *

Auksas išbandoma ugnimi, moteris auksu, o vyras mergina.

* * *

Andrius: Jievutē, duokim sau kad taip tu būtumei rojuje ko tu labių labiausiai norētumei?

Jievutē: Norēčiau kad kogreičiau susirasti Adomą.

* * *

Nuo meilēs žmogus daug ko tikisi, bet nuo apsivedimo daug ko netikēto gali susilaukti.

* * *

Besimylint nusibosta belaukti, apsivedus nēra kuomet snausti.

* * *

Lengviau yra pranašauti įsimylējusiems apsivedimą, negu apsivedusiems meilę.

* * *

Pasaulyje yra daug tokių moterų kad reikia daug pavargti kad jas neišvesti iš kelio.

* * *

– Koks skirtumas tarp žvirblio ir vaikino?

– Jokio, ir vieni ir kiti už patelēs meilių akelių žvilgsnį gatavi savo draugams kibt į keterą ir peštis iki kraujų.

Vestuvinė fotonuotrauka, daryta W. J. Stankūno studijoje Čikagoje, JAV. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: (1919, Vasario). Aušrinė (4), p. 16. [žiūrėta 2019-02-04]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000694120?exId=120224&seqNr=17