1919 m. vasario 15 d. | Tautos Szwentē Kaune

Rotužēs Salēje susirinko daug Kauno Inteligentijos ir Wisůmenēs Darbininkų. Szale Walstybēs Tarybos Draugsanarių ir Ministerių buwo czion ir Wokieczių Waldžios Wietininkas Ponas Zimerle. O kůmet Koncertui pasibaigus wisi skirstēsi Namon, skrajojo po Nakties Padangę milžiniszkos Liepsnos ir įwairi Rakētų Spinduliai.

Didzioji Lietuwa.

Tautos Szwentē Kaune.

Jau Subatos Wakare 15. szio Mēn. Buwo skubiai taisoma, rytinę Liůsybēs Dieną su wisa Iszkilme sulaukti. Rotužēs Salēje susirinko daug Kauno Inteligentijos ir Wisůmenēs Darbininkų. Szale Walstybēs Tarybos Draugsanarių ir Ministerių buwo czion ir Wokieczių Waldžios Wietininkas Ponas Zimerle. O kůmet Koncertui pasibaigus wisi skirstēsi Namon, skrajojo po Nakties Padangę milžiniszkos Liepsnos ir įwairi Rakētų Spinduliai.

Szwentą Dieną Kaunas gražiai pasipůszē tautiszkoms Karunoms ir Paraszais. Langůse buwo iszdēti Wytauto, Kęstuczio ir dar kitų Didžiawyrių Paweikslai. Ant 10,30 Zēg. Kauno Bažnyczioje prasidėjo iszkilmingos Miszios. Bažnyczia buwo pilna Žmonių. Pryszakyje ties Altoriumi sēdi Walstybos Tarybos ir Ministerijos Draugai, už jų Wietininkai wisokių Įstaigų ir Dwasiszkieji. Kaip Juria suužē ir papludo į Pryszakį Žmonēs iszgirdę Wyskupo Kalbą.

Dar tą paczią Naktį tapē Miesto Gatwēse Karo Stowio Apsakymai iszlipinti. Dēl Karo Stowio tapē atwirieji Žmonių Susiējimai ir Waisko Paroda atszaukta. Senieji Miesto Gatwių Wardai tapē pamainyti į naujus. Buwusioji Caro ir Ciesoriaus Alēja dabar Walnybēs Alēja wadinama. Wisiems Lietuwiams yra smagu ir malonu, sulaukus sawo Nepriklausomybēs Dieną.

Ketwirtoj Walandoj po Pietų susirinko Miesto Teateryje į iszkilmingąjį Susiējimą Walstybēs Taryba ir Ministerija. Iszkilmingąjam Susiējimui pasibaigus, sekēs Sweikinimai Lietuwos Wyriausybēs. Wakare, kaip Szwentēs Užbaiga, tapē Weikalas „Pilēnų Kunigaiksztis“ waidinamas.

Vasario 16 d. Kaune. 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Tautos Szwentē Kaune, (1919, Vasario 25). Prusų Lietuwių Balsas (13), p. 3-4. [žiūrėta 2019-02-04]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=159663&seqNr=3

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=159663&seqNr=4