1919 m. vasario 19 d. | Lietuvos Pasto Markutēs

Pirmosios, lygiai dabar atspausdintos   L i e t u v o s   P a s t o   M a r k u t ē s   sziandien mums tapē prisiustos. Lietuwiams tam tikrų Prietaisų dar neturint, Markutēs dirbamos tů Tarpu Berlyne, isz kur jas mums ir atsiuntē. Gawome 10, 15 ir 30 Skatikų Markutę.

Tilžēje, 19. Februarį

– Pirmosios, lygiai dabar atspausdintos   L i e t u v o s   P a s t o   M a r k u t ē s   sziandien mums tapē prisiustos. Lietuwiams tam tikrų Prietaisų dar neturint, Markutēs dirbamos tů Tarpu Berlyne, isz kur jas mums ir atsiuntē. Gawome 10, 15 ir 30 Skatikų Markutę. Pirmoji yra raudona, antroji mēlyna, treczioji gelswa, taigi taip panasziai kaip Wokietijos Markutēs. Wisos Widuryj tur Lietuwos Wytį (Raitelį), aplink tąjį didelēms Skaitytinēmis Žodžius: „Lietuwos Paszto Ženklas“ o Apaczioj „Deszimtis 10 (arba 15, arba 20) Skatikų. Markutēs iszweizd gana dailios, kad ir kiek margos.

Sweikiname szį naująjį Ženklą Lietuwos Sawarankiszkumo ir isztariame Lukestį, kad trumpame Laike ir mums jis tarnaus artimesniam kulturiszkam Susiriszimui su Broliais Didžiojoj Lietuwoje.


1919 metų vasario 17 d. Berlyne atspausdinta pirmoji spalvotų Lietuvos pašto ženklų laida (piešinių autoriai – dailininkai Kazys Šimonis ir Tadas Daugirdas). Ženklai buvo 10, 15 ir 30 skatikų nominalinės vertės, perforuoti, patepti klijais.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Pirmieji spalvoti Lietuvos pašto ženklai. 10, 15, 30 skatikų vertės. 1919 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: (1919, Vasario 20). Prusu lietuwių balsas (11), p. 3. [žiūrėta 2019-02-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=159661&seqNr=3