1919 m. vasario 2 d. | Apie Vilniaus Lietuvių Mokytojų profesionalės sąjungos susirinkimą

Visos pavienės sąjungos sudarys vieną „Vilniaus internacionalę mokytojų sąjungą“. Kolegija būsianti nuolatinė įstaiga, turėsianti iniciatyvos teisę. Jos uždaviniai ir darbai dar nėsą pilnai nustatyti.

Vilnius.

X Sekmadienį vasario 2 d. įvyko visuotinas Vilniaus Lietuvių Mokytojų profesionalės sąjungos susirinkimas. Pranešta, kad Vilniaus švietimo komisariatas veikiąs neprigulmingai nuo Lietuvos švietimo komisariato, kad prie jo ketinama įsteigti mokytojų kolegija, susidedanti iš kokių 20 asmenų, parinktų po 4 asmenis iš mokytojų sąjungų: lietuvių, lenkų, žydų, baltgudžių ir bendrosios (į šią įeina tie, kurie neturi tautinių sąjungų, kaip tai rusai, vokiečiai, ir kurie nepripažįsta tautybės). Visos pavienės sąjungos sudarys vieną „Vilniaus internacionalę mokytojų sąjungą“. Kolegija būsianti nuolatinė įstaiga, turėsianti iniciatyvos teisę. Jos uždaviniai ir darbai dar nėsą pilnai nustatyti.

Lietuvių sąjungos valdybai esant daug darbo ji tapo papildyta. Be esančiųjų joje 5 narių dar pririnkta S. Matijošaitis, A. Jakučionis, Lauvinaitis, Šalčius; kandidatai į valdybą: Untulis, Masiulienė, Mėginaitė.

Antaliepės mokyklos moksleiviai pamokos metu. KMM fondai.


Šaltinis: Žinios (1919, Vasario 7). Laisvoji Lietuva (14), p. 1. [žiūrėta 2019-01-29]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000832955?exId=113776&seqNr=1