1919 m. vasario 21 d. | Rusų bolševikai Alytuje

Rusų bolševikai Lietuvoje paėmė Alytų ir liniją palei Nemuną. Lietuvoje lenkai jau aplenkė Balstogę. Vokiečiai iš Balstogės dar neišsikraustę ir to miesto neužleido lenkų kariuomenei.

RUSŲ BOLŠEVIKAI ALYTUJE

Lenkų kariuomenė briaujasi Lietuvoje.

VARŠAVA. vas. 21 – Lenkų kariuomenė užėmė miestą Volkoviski, šiaurrytuose nuo Varšavos ir pasitaisė liniją išilgai užės Niepka.

Rusų bolševikai Lietuvoje paėmė Alytų ir liniją palei Nemuną.

Lietuvoje lenkai jau aplenkė Balstogę. Vokiečiai iš Balstogės dar neišsikraustę ir to miesto neužleido lenkų kariuomenei.


Šiame ,,Draugo“ straipsnyje yra aprašyta sudėtinga Lietuvos padėtis 1919 m. vasarį. Bolševikų Raudonoji armija skubiai veržiasi Vakarų link ir siekia įsitvirtinti prie Nemuno. Tiek iš Lietuvos, tiek iš Lenkijos vyksta Vokietijos kariuomenės lėtas atsitraukimas. Stebimas ir Lenkijos kariuomenės judėjimas link Lietuvos. Tą parodo ir minimas Balstogės miestas (dab. Bialystok, Lenkijoje). Iki 1920 m. kai kurie lietuvių veikėjai puoselėjo Balstogės priklausymo Lietuvai idėjas, kadangi miestas buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dalis, vėliau šių pretenzijų buvo atsisakyta. Šiame mieste geležinkelį ir tiltą tiesė žymus Lietuvos tautinio atgimimo veikėjas Petras Vileišis.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simono Jazavita


Šaltinis: „Rusų bolševikai Alytuje“, Draugas, 1919 02 21, p.1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0001661471