1919 m. vasario 24 d. | Lenkai nori istorinės Lenkijos

Lenkų kariuomenė pasėkmingai varo kampaniją Lietuvoje ir taippat provincijose rytuose nuo Brest-Litovsko. Bolševikai išmušti iš Miniewics, Volinijoje. Paliko jie ten lenkams daug armotų, amunicijos ir šarvuotų traukinių.

Lietuvai grūmoja pavojus nuo lenkų

VARŠAVA. vas. 24. Lenkų kariuomenė pasėkmingai varo kampaniją Lietuvoje ir taippat provincijose rytuose nuo Brest-Litovsko.

Bolševikai išmušti iš Miniewics, Volinijoje. Paliko jie ten lenkams daug armotų, amunicijos ir šarvuotų traukinių.

Paskelbta lenkų padaryta sutartis su vokiečiais, sulig kurios lenkams leidžiama užimti Lietuvą ir Voliniją, taip pat pirktis karės medžiagą nuo vokiečių generolo Hoffmano armijos.

Taippat lenkų valdžia viešai paskelbė parėdymą militarinėi ir civilei augščiau paminėtų provincijų (?) okupacijai.

Tas reiškia, kad lenkai nori Lenkijos rubežių praplėsti ligi buvusių istorinių rubežių.


Vyriausios Vokietijos kariuomenės vadovybės Rytuose (Oberosto) štabo viršininkas generolas Maksas Hofmanas, puikiai pažįstamas ir Lietuvos Tarybos politikams, sudarė sutartį su atsikūrusia Lenkija. Hofmanas buvo užkietėjęs antikomunistas. Nors jis sugebėjo pasirašyti vokiečiams naudingą Brest-Litovsko sutartį, manė, kad bolševikų vyriausybę reiktų nuversti. Po IPK pabaigos, bolševikams pasiuntus į Vakarus Raudonąją armiją, Hofmanas stengėsi sulėtinti atsitraukimą iš Lietuvos ir Lenkijos, parėmė ginklais. ,,Drauge“ aprašomas epizodas rodo apie Lenkijos kovas su Raudonąja armija ir baimę, kad šios kovos persikels ir į Lietuvą.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Lenkai nori istorinės Lenkijos, Draugas, 1919 02 24, p. 1.

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197118