1919 m. vasario 25 d. | Iš Kauno darbininkų būties

Darbininkų padėjimo būta labai apverktino prie blogiausių sąlygų, menko apmokėjimo, darbuodavosi po 18 valandų į parą. Tad visų amatų darbininkai, per savo prof. sąjungos atstovus išstatė savo už darbą reikalavimus, kas tapo maždaug išpildyta.

Vasario 10 d. išėjo rusų kalba lapelis „Centralinio profesionalinių sąjungų biuro Kauno mieste žinios Nr. 1“. Jis žada išeidinėti dusyk į mėnesį. O profesinėms sąjungoms sustiprėjus žada paplatėti. Jis praneša, kad pernai lapkričio 10 d. įvyko pirmas Kauno profesinių darbininkų susirinkimas, kuris išrinko profesijinių sąjungų organizavimui komisija.

Laikui slenkant visokių profesijų darbininkai organizavosi, taip kad dabar Central biure esą apie 1500 organizuotų darbininkų.

Darbininkų padėjimo būta labai apverktino prie blogiausių sąlygų, menko apmokėjimo, darbuodavosi po 18 valandų į parą. Tad visų amatų darbininkai, per savo prof. sąjungos atstovus išstatė savo už darbą reikalavimus, kas tapo maždaug išpildyta.

Kepėjai iškovojo už duonos pečiaus (20 kepaliukų) iškepimą 12 markių. Už duoną (16 kep.) 10 mrk. Už mažesnį pečių pikliavotduonės 16 markių.

Adatos darbininkai sudarė savo sąjungą, iškovojo 8 val. darbo dieną, pakėlimą užmokesčio ir kitus darbininkams pagerinimus.

Statytojai, mūrininkai, tepliotojai ir t. t., darbų nesant, įsteigė savo sąjungos ant kooperatinių pradžių dirbtuvę ir pasekmingai darbuojasi.

Metalininkai (metalistai) darbų nesant, esą be darbo.

Odininkų padėjimas blogas – nesą darbo.

Spaustuvių darbininkai susibūrė į sąjungą tik sausio 1 d. š. m. Dabar esą apie 70 narių. Valdyba išdirbo tarifą, pagal kurį spaustuvių darbininkai (zeceriai) tapo padalinti į 3 skyrius (kategorijas). 1-mo skyriaus raidž. rink. gauna į savaitę 75 rub. 2-ro skyr. – 65 r. 3-čio skyr. – 60 r.

Vasario 14 d. spaustuvių darbininkai susirinkę skaitė dirbamuosius sąjungos įstatus, kuriuos galutinai išdirbti išrinko komisiją. – Be to, kasdien kylant maisto ir dangos kainoms, tapo nutarta reikalauti prie gaunamų algų kas savaitę pridėti po 15 rublių.

Darbininkas

Vilniaus gatvės tiesimas. Kaunas. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Iš Kauno darbininkų būties (1919, Vasario 25). Lietuva (39), p. 1. [žiūrėta 2018-12-13]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65272&seqNr=1