1919 m. vasario 5 d. | Iš Vilniaus

Į Kauną kasdien parvažiuoja iš Vilniaus buriai inteligentų lietuvių. Iš pasikalbėjimų su jais kaskart labiau aiškėja vilniškė situacija. Pasirodo jog tariamasai Kapsuko ginimas lietuvybės ir nepriklausomybės yra nedaugiau kaip malonus apsivilimas.

Į Kauną kasdien parvažiuoja iš Vilniaus buriai inteligentų lietuvių.

Iš pasikalbėjimų su jais kaskart labiau aiškėja vilniškė situacija. Pasirodo jog tariamasai Kapsuko ginimas lietuvybės ir nepriklausomybės yra nedaugiau kaip malonus apsivilimas.

Mat Lietuvos valdžiai pasitraukus Kaunan buvo pasklidus Vilniuje žinia, jog valdžiai nesiseka šaukimas kariuomenės, jog valdžia keliasi Tilžėn ir t. t. Patikėję šitiems gandams Vilniaus inteligentai iškarto nusiminė ir pradėjo manyti, kad jiems beliko šiokiu ar tokiu būdu susikalbėti su Kapsuko valdžia, kad gavus tarnystės atsakančiose įstaigose, nes ūmai pakilęs brangumas pragyvenimo Vilniuje grėsė inteligentiškiems darbininkams badu, kokį kenčia inteligentai Rusijoje. Tuo tikslu buvo daromi platesnieji susirinkimai, tuo pat tikslu buvo siunčiami pasiuntiniai pas patį Kapsuką.

Bet diena iš dienos pradėjo aiškėti jog Lietuvos valdžia nei nemano kraustyti Tilžėn ar kur nors kitur iš Kauno. Taip pat jog, internacionali bolševikų valdžia vis dėlto prielankesnė rusams ir žydams, ne lietuviams. Bolševikai pradėjo perkratinėti sąstatą valdininkų viešose įstaigose ir pašalino daugel lietuvių tarnautojų. Ūpas inteligentų tarpe pradėjo mainytis prieš bolševikus.

Tas pats pastebima tarpe fabrikų darbininkų. Dar nespėjo bolševikai fabrikų darbininkams algų pakelti, kaip didžiuma fabrikų užsidarė ir kilo bedarbė nuo jų paskutinį kąsnį duonos. Gatvėse per naktis ilgiausiose eilėse šie vargšai kentėdami vargą ir badą.

Taip atrodo Vilniaus bolševikų tvarka jiems pašeimyninkavus tik kelias savaites. Koks gi rojus Vilniuje pasidarytų tuomet, jei bolševikai liktų valdyti mūsų sostinę iki pavasario.

Traukinys, kursavęs maršrutu Vilnius – Kaunas. XX a. 4 deš. KMM fondai.


Šaltinis: Iš Vilniaus (1919, Vasario 5). Lietuva (22), p. 2-3. [žiūrėta 2019-01-30]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65277&seqNr=2