1919 m. vasario 7 d. | Koks dabar padėjimas Lietuvoje

Dabar laikas kovoti už Lietuvą! Karininkai Amerikoje atsiliepkite, siųskite savo burius per Liepojų Lietuvon. Estai ir latviai veikia, visiems kartu bus lengviau.

Koks dabar padėjimas Lietuvoje

LIETUVOS valstybēs atstovas Kopengagoje (Danijoje) p. Jurgis Savickas, nujausdamas, kad amerikiečiams truksta žinių apie dabartinį padējimą Lietuvoje, rašo (laiškas rašytas vasario 7 d. šių metų):

[…]

Kaip užsienis žiuri į Lietuvą.

Švedija, Norvegija, Danija ir Šveicarija yra pripažinusios Lietuvą de fakto, tariasi ir duoda visas diplomatines privilegijas, šrifą, pasus ir etc. etc. Švedijoje Lietuvos ministeriu yra p. Aukštuolis, Norvegijoje dar vakansas, Danijoje – Savickas, Šveicarijoje – Daumantas. Vokietijoje yra Lietuvos oficialē pasiuntinybē – Dr. J. Šiaulys. Anglija, Francija ir Italija, sulyg paskutinių žinių, pripažins Lietuvą. Taikos Kongrese darbuojasi sekanti žmonēs oficialiai Lietuvos valstybēs ingalioti: prof. Valdemaras, M. Yčas, Purickis, P. Klimas, Galvanauskis, Čepinskis, Bižauskas, Jonas Vileišis, Šimkus, Rozenbaumas, Siemaška ir Amerikos lietuvių prisiųsti (Naruševičius, Lopato – Red.)

Prusų Lietuva atsisako dalyvauti vokiečių steigiamajame susirinkime. Suirus Vokietijai, pairo prusų lietuvių simpatijos prie jos ir „kaizerio“. Prusų lietuviai liuosi. Jie yra daug savo kariuomenēs suorganizavę ir pasiuntę Raseiniuosna ir kitur.

O Amerikos lietuviai? Ar galimas grįžimas? Be abejonēs galimas ir reikalingas. Tarp Stockholmo ir Liepojaus vaiksčioja reguliariai pasažieriniai laivai.

Dabar laikas kovoti už Lietuvą! Karininkai Amerikoje atsiliepkite, siųskite savo burius per Liepojų Lietuvon. Estai ir latviai veikia, visiems kartu bus lengviau.

Atstovas Jurgis Savickas.

Salėje posėdžiauja Lietuvos diplomatai ir teisininkai. Pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės Jurgis Šaulys, antroje eilėje ketvirtas iš dešinės Gabrielius Macys, trečioje eilėje pirmas iš dešinės Jonas Vileišis. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Koks dabar padėjimas Lietuvoje (1919, Balandžio). Lietuvos atstatymas (4), p. 117. [žiūrėta 2019-02-04]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000260902?exId=24459&seqNr=21