1919 m. vasario 8 d. | Lietuvos ir Latvijos vienybė

Kad jau darome karišką viešpatiją, tai negana 10 milijonų. Tada geriau yra padaryti dar platesnę sutartį, apimančią septynias tautas: Daniją, Norvegiją, Švediją, Suomiją, Estoniją, Latviją ir Lietuvą. Jos sudarytų apie 20 milijonų jiegą.

Vienas asmuo, priklausantis prie veikliųjų Paryžiaus lietuvių kuopos, išsiuntinėjo į Ameriką prancuzišką straipsnį „L‘Etat Letto-Lituanien“, t.y. „Latvių ir Lietuvių bendroji viešpatija“. Tą straipsnį parašė p. O. W. Lubiez de Labunovas – Milosz. […]

Jis sako, kad Latvija ir Lietuva turėtų buti viena respublika, o ne dvi respublikos, kad abidvi tautos butų susivienijusios vien tuomi, kad turėtų vieną bendrą augščiausią viešpatijos asmenį. Kadangi Lietuva ir Latvija nori respublikos, todėl jiedvi turėtų vieną bendrą prezidentą. […]

P. Milošius duoda suprasti, kad jiedvi turi priedermę vienytis, nes yra kilusios iš bendros šaknies. Jis dar prideda, kad Latvijai butų naudinga iš lietuvių pasimokyti konservatizmo, o Lietuvai iš latvių – progresizmo. […]

Tikroji nauda yra ta, kad susivienijusios latvių ir lietuvių tautos sudaro rimtą karišką spėką, o skyrium jiedvi beveik nieko nereiškia. […]

Kad jau darome karišką viešpatiją, tai negana 10 milijonų. Tada geriau yra padaryti dar platesnę sutartį, apimančią septynias tautas: Daniją, Norvegiją, Švediją, Suomiją, Estoniją, Latviją ir Lietuvą. Jos sudarytų apie 20 milijonų jiegą.

Jeigu nebus visuotinės Tautų Sąjungos tegul bus nors minėtų septynių tautų sąjunga. Tada kiekviena tauta butų sau skyrium viešpatija ir turėtų visas teises, savo parlamentus ir prezidentus, o bendrą jos turėtų savo kariuomenės susivienijimą.

Tai-gi mums išrodo, kad p. Milošiaus sumanymas yra toli nepilnas ir paremtas ant įsitikinimo, jog tautų sąjungos viltis yra neišsipildysianti svajonė. Mes vis-gi laikysimės jos kol galėsime.

Paryžiuje mes turime Lietuvių delegaciją. Joje dalyvauja mųs užrubežinių dalykų vice-ministeris. Tai delegacijai turime pavesti teisę iš daugelio galimų tarptautinių kombinacijų išrinkti Lietuvai vieną galimą ir naudingą. Jei ta delegacija išrinks ir p. Milošiaus sumanymą, mes neprotestuosime.

Kun. P. Bučys

Lietuvos žemėlapis (dalis). Braižė Bronius Lazauskas. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos ir Latvijos vienybė (1919, Vasario 8). Draugas (33), p. 2. [žiūrėta 2019-01-29]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197128&seqNr=2