1919 rugsėjo 15 d. | Muzikos ir dramos mokyklos Kaune

Muzikos mokykloj pamokos bus rytais ir vakarais, o Dramos mokykloje vakarais. Prie Dramo[s] Mokyklos yra teatro dekoratyvinės dailės klasė. Smulkmenos programoje, kuri gaunama prisiuntus tris auksinus.

MUZIKOS IR DRAMOS

mokyklos Kaune

Laisvės Alėja 55 (laikinai)

Mokslas prasidės rugsėjo 15 d. Įstojamieji kvotimai tęsis nuo rugpiūčio 15 d. iki mokslo pradžios. Muzikos mokykloj pamokos bus rytais ir vakarais, o Dramos mokykloje vakarais. Prie Dramo[s] Mokyklos yra teatro dekoratyvinės dailės klasė. Smulkmenos programoje, kuri gaunama prisiuntus tris auksinus. Raštinė atdara kasdien rytą nuo 9–10 val. ir vakarą nuo 4–5 val. Muzikos mokykloje dalykų dėstytojai: J. Naujalis, J. Tallat-Kelpša, Herbeck-Hanzen, Bilminiūtė-Čiurlienė, Blegliūnas, Kirchner, Štarka. Dramos mokykloje: A. Sutkus, V. Dubas, O. Dubeneckienė, F. Kirša, V. Didžiokas ir k.

Julius Štarka – vienas pirmųjų Muzikos mokyklos pedagogų. XX a. 2-3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 13 d., Nr. 201, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65193