1920 liepos 1 d. | Mėnesiniai vargonininkų kursai

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos Muzikos sekcija steigia Kaune mėnesinius Vargonininkam Kursus.

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos

Muzikos sekcija steigia Kaune mėnesinius

Vargonininkam Kursus

Mokslo pradžia 1 d. liepos mėn.                 Pabaiga 1 d. rugpiūčio mėn.

Mokomi dalykai:

Muzikos teorija, solfedžio, Garmonija, Vargonai, Fortepijonas, Liturgika,

Rubricėlės skaitymas, giedojimas kore ir Muzikos istorija.

MOKYTOJAI: J. Naujalis, Kun. T. Brazis, J. Žilevičius,

J. Štarka.

Už mokslą reikia mokėti 200 auksinų.

Kursininkai gaus veltui Dvas. Seminarijoj butą.

Gaidas ir Rubricėlę (kas turi) prašoma atsivežt.

Įsirašyt galima pas

J. Naujalį, Maironio g-vė Nr. 14 b., I aukštas.

Kunigas, muzikos teoretikas, visuomenės veikėjas Teodoras Brazys. Fotografija iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 277


Šaltinis: Lietuva 1920 m. birželio 24 d., Nr.129 (411), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64720