1920 liepos 2 d. | Lenkų rusų karas

Tikros karo padėties negalima gerai suprasti, nes ir rusai, ir lenkai stengiasi savo sėkmes išpūsti. Matomai, nei viena pusė neturi aiškaus pasisekimo.

Smarkiai kovojama visu frontu: Bolševikai giriasi pralaužę lenkų frontą Sarnų kryptim ir turėją didelio pasisekimo. Rovno srityje paėmę Voluinės Novgorodą. Kitur eina atkaklios kovos. – Lenkai praneša apie smarkias kovas rytų fronte. Jie numušę bolševikus Monisolių ežero ruože, mini mūšius ties Mosyrių, kame atrėmę skaitlingesnės bolševikų armijos puolimą.  Ir kituose ruožuose lenkai arba sulaužę bolševikų puolimus, arba darę sėkmingų puolimųTikros karo padėties negalima gerai suprasti, nes ir rusai, ir lenkai stengiasi savo sėkmes išpūsti. Matomai, nei viena pusė neturi aiškaus pasisekimo.

Atkovotose iš bolševikų Ukrainos vietose, lenkų pranešimu, įvedama tokia pati tvarka, kaip, kad prieš bolševikų įsiskverbimą yra buvusi.  Į visokias tarybas įeina visų Ukrainos partijų žmonės.


1920 m. liepos pradžioje Sovietų Rusijos karinės pajėgos jau buvo atsiėmusios iš Lenkijos Kijevo kontrolę ir veržėsi toliau. Žemėlapyje matomas Mozyriaus miestas (dab. Baltarusija), atsidūrė kovų akiratyje. Lietuvos vyriausybė ieškojo būdų derėtis su abiem bekovojančiomis kaimyninėmis valstybėmis, todėl Steigiamojo Seimo nario krikščionio demokrato Eliziejaus Draugelio redaguojamame leidinyje ,,Laisvė“ matyti tokio atsargaus laviravimo pavyzdžiai.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Tolimiausias Lenkijos užimtos teritorijos plotas rytuose, prieš Sovietų Rusijos kontraataką. 1920 m. gegužė.


Šaltinis: Laisvė,  1920 07 02, p. 2

Prieiga internete https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111401

Fotografijos prieiga internete: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PBW_June_1920.png