1920 m. balandžio 1 d. | Kultūros ir švietimo komisijoms

Mums trūksta žinių apie kultūros ir švietimo darbą atskirose dalyse. Iki šiam laikui esame gavę tik kai – kurių dalių pranešimų. Dauguma tyli. Taigi primename visom kultūros ir švietimo komisijoms, kad jos būtinai duotų pranešimus (raštu).

Mums trūksta žinių apie kultūros ir švietimo darbą atskirose dalyse. Iki šiam laikui esame gavę tik kai – kurių dalių pranešimų. Dauguma tyli. Taigi primename visom kultūros ir švietimo komisijoms, kad jos būtinai duotų pranešimus (raštu) Kul. Ir Šv. Sekcijai apie švietimo darbą mažiausia 1 kartą į dvi savaiti.

Pranešimus daryti maž – daug šiais klausimais:

1. Kas daroma Kultūros ir Švietimo sekcijos darbo programai įgyvendinti:
a)ar įstaeigta kareivių mokykla ir kaip sutvarkytas mokslas;
b)ar yra skaitykla ir knygynėlis;
c) ar įsteigta kareivių rūmai (klūbas) ir kas juose yra;
d) ar rengiami vakarai, koncertai, pasilinksminimai etc.
e) kas daroma sporto ir ekskursijų reikalu.
2. Ar rengiamos paskaitos ir kas jas laiko.
3. Kas sudaro Kultūros ir Švietimo komisiją (vardas, pavardė, laipsnis) ir kas jos pirmininkas.

Kultūros ir Švietimo Komisijos te paprašo visų, kurie keliauja į Kauną užeiti į Kult. Ir Šviet. Sekciją (Duonelaičio g-vė Nr. 2 prieš buvusius prezidento rūmus) pasitarti švietimo reikalais.

 

Gen. Št. Lit. Sk.

Kultūros ir Švietimo Sekcija.


Šaltinis: „Kariškių žodis“, 1920 m. balandžio 01 d., Nr. 14 (46), p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48857&biRecordId=4490