1920 m. balandžio 10 d. | Deiwių pasirodymai

Wisur, o ypacziai daug musų Lietuwoje papasakojama apie kokius nors dywinus Pasirodymus arba Waidinimus. Nenorių sziczion pajieszkoti, kaip aplamai apie tokius Apsireiszkimus, Dwasių Pasirodymus ir t.t. manyti reikia.

Paraszē G. I. Sējus (Gustavas Juozupaitis).

Wisur, o ypacziai daug musų Lietuwoje papasakojama apie kokius nors dywinus Pasirodymus arba Waidinimus. Nenorių sziczion pajieszkoti, kaip aplamai apie tokius Apsireiszkimus, Dwasių Pasirodymus ir t.t. manyti reikia. Wienas tokius Dalykus wisiszkai nuginczyja ir sako: „Taip tas negali niekuomet atsitikti“. Kitas wel net szwentai prisieka: „Yra Dwasių Apsireiszkimų“. Czion tikt noriu kelis Atsitikimus papasakoti, kur tokie Deiwių Pasirodymai wisai gamtiszkai atsitiko. […]

Kažin kur susilažino wienas drasus Wyras, kad jis Naktyje ant 12 nueisęs ant Kapų, pasistosęs ant wieno Kryžiaus ir szauksęs: „Kelkities, Numirusieji, ir pareikite ant Sudo!“ Lygiai aname Kraszte buwo wiena sena labai diewobaiminga Moterelē, kuri Wasaros Laike kartais ant Kapų pernakwoti liubēdawo, idant arcziau pas sawo dangiszką Tēwiszkę butų. Kaip dabar Wyrs ant Kapų nuējęs pirma minētuosius Žodžius szaukē, ana tuojau pilna Džiaugsmo atsiliepē: „Wieszpatie, asz czia esu!“ Drasusis isz to taip nusigando, kad Stabo isztiktas nuo Kryžiaus nuwirto ir wēliau weik numirē. Szis Atsitikimas rodo, kad tokiais Dalykais nereikia pasityczioti. […]

Iliustracija. „Įkarėlis“, nr. 2, 1915 m., p. 7.


Šaltinis: „Deiwių pasirodymai“, Prūsų lietuwių balsas, nr. 70, 1920 m. balandžio mėn. 10 d., p.2.

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=430285&seqNr=2