1920 m. balandžio 12 d. | Dėl taikos su Tarybų Rusais

Tarybų Valdžia pripažino Lietuvos nepriklausomybe. Derybos žada prasidėti balandžio pabaigoje.

Kaunas. IV. 12. (Elta) Tarybų Valdžia pripažino Lietuvos nepriklausomybe. Derybos žada prasidėti balandžio pabaigoje.

<…>

Rusų Tarybų Valdžia šiuo pareiškia, kad ji pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę ir pažada duot reikalingą juridinį pareiškimą, politinio akto sutartį, kuri turės būt padaryta tarp Rusų ir Lietuvos.

<…>

Kai dėl naujos valstybės sienų ir šiuo ateju – dėl priskirimo Lietuvai tam tikrų miestų, tai mes jau esam pareiškę, kad Rusų Tarybų Valdžia priima etnologijos principą, kaip pagrindą tam reikalui.

<…> Numatoma, kad derybos su Tarybų Rusija prasidėsiančios apie balandžio 27 d. veikiausiai Estų krašte. Apie Delegacijos sąstatą bus pranešta vėliau.


Šaltinis: Dėl taikos su Tarybų Rusais (1920, Balandžio 13). Lietuva (81 (363), p. 2. [žiūrėta 2020-03-23]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64750&seqNr=3