1920 m. balandžio 15 d. | Atsišaukimas į piliečius dėl rinkimų į St. Seimą

Pirmą kartą Lietuvoje įgijo moteriškė lygiu politikos teisių su vyrais. Tai pasirodys daugeliui neįprastas daiktas, kad moteriškė sulyginta su vyru. Kad nebebūtų tokių prietarų! Vyrai ir moteris yra tos pat Dievo dvasios pakvėpti, todėl ir jų teisė ir jų pareiga yra lygios rūpinimos tėvynės likimu.

Atsiminkite, piliečiai ir pilietės, jog nuo gyventojų valios pareis mūsų krašto likimas.

Steigiamajam Seimui teks išleisti pagrindiniai įstatymai, kuriais bus valdoma Lietuva, jam teks nustatyti patys svarbieji dėsniai Lietuvos piliečių reikalam tvarkyti: žemės ūkio, mokesnių, savivaldybės, ūkininkų ir darbininkų, miestiečių ir sodiečių, valstybės ir bažnyčios santykiai bus jo sprendžiami. Tat rinkite į jį kuo išmintingiausių ir kuo doriausių žmonių, vertų jūsų įsitikėjimo.

Steigiamojo Seimo atstovus rinkti yra ne tik piliečių teisė, bet ir jų didžiausia pareiga mūsų Tėvynei. Ir vyrai ir moteris – visi, kurie turi rinkimų teisės, teparduodie savo balsą už tuos kandidatų sąrašus, kurie kaip jiems rodosi, stos už brangius tėvynei dvasios ir kūno reikalus. Niekas tegul nemano, kad be jo apsieis  Steigiamojo Seimo rinkimai. Atėjus rinkimų dienom niekas tenepaiso nei kelio tolumo, nei kasdienio darbo gaišaties, nei pagaliau oro blogumo. Ypatingai reikia tatai įsidomėti sodiečiam, kuriem sunkiau, nei miestiečiam, pasiekt rinkimų vietą, kaip kokią šventę, verčiau peranksti, negu pervėlai, kad nei žygis, nei jo balsas nepražūtų. Atsiminkite: Lietuvos laimė, Lietuvos gyventojų gerovė reikalauja, kad Steigiamasis Seimas atspindėtų ir sodiečių ir miestiečių reikalam. Įsidėmėkite: pirmą kartą Lietuvoje įgijo moteriškė lygiu politikos teisių su vyrais. Tai pasirodys daugeliui neįprastas daiktas, kad moteriškė sulyginta su vyru. Kad nebebūtų tokių prietarų! Vyrai ir moteris yra tos pat Dievo dvasios pakvėpti, todėl ir jų teisė ir jų pareiga yra lygios rūpinimos tėvynės likimu.

<…>

Sąžiningai atlikime rinkimų pareigą, ir mūsų būsimosios kartos mus laimins ir gerėdamosios minės: tai būta piliečių aną vargo dienų gadynę!

Kaunas, XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Iš Valstybės Prezidento ir Ministerio Pirmininko atsišaukimo į piliečius dėl rinkimų į St. Seimą! (1920, Balandžio 15). Lietuva (83 (365), p. 1. [žiūrėta 2020-02-28]

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64748&seqNr=1