1920 m. balandžio 17 d. | Panaikinama Anglų Karo Misija

Anglų Karo Misija pabaigė savo darbą.<…> Vėliau toji karo atstovybė įeis į diplomatinės misijos sąstatą, kuri tęs savo darbą, kaip ir anksčiau.

Kaunas, IV 17. (Elta) Angų Karo Misija Baltijos valstybių vyriausybėm kovoj su bolševikais ir vokiečiai, kurie tuo metu turėjo paėmę didesnę tų valstybių dalį. Ačiū energijai Lietuvių, Latvių ir Estų tautų patriotizmui, tas darbas dabar sėkmingai pabaigtas ir Baltijos valstybės galutinai atvaduotas nuo bolševikų, vokiečių ir bermontininkų. Taip pat buvo tam Misijon pavesta išskirstyti karo pabūklus, kurių Anglų Vyriausybė galėjo jom duoti.

Kadangi Anglų Karo Misija pabaigė savo darbą, Anglų vyriausybė turi tendencijas sumažinti išlaidas iki tokio minimumo, kad sektųs tik aprūpint karo agentų taikos metu prie diplomatinių misijų tose valstybėse funkcijas. Vėliau toji karo atstovybė įeis į diplomatinės misijos sąstatą, kuri tęs savo darbą, kaip ir anksčiau.

Kaunas. XX a. pirmas pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Panaikinama Anglų Karo Misija (1920, Balandžio 21). Lietuva (87 (369), p. 2. [žiūrėta 2020-04-03]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64743&seqNr=2