1920 m. balandžio 21 d. | St. Markių konkursas

Penktadienį Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos bute, Steigiamojo Seimo Pašto Markių konkurso „jury“ (nuo Liet. Meno Kur. Dr-jos atstovavo St. Šilingas, kun. J. Tumas, B. Sruoga, F. Kirša, nuo pašto telegraf. Valdybos A. Sruoga) paskyrė šias premijas.

Menas ir Kūryba

St. Markių konkursas

1920 m. balandžio 16 d. penktadienį Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos bute, Steigiamojo Seimo Pašto Markių konkurso „jury“ (nuo Liet. Meno Kur. Dr-jos atstovavo St. Šilingas, kun. J. Tumas, B. Sruoga, F. Kirša, nuo pašto telegraf. Valdybos A. Sruoga) paskyrė šias premijas: skiriant 4 pirmos rūšies premijas po 1200 auks. vienai dailininkas Adomas Varnas gavo 3 (iš atsiųstų 7 projektų) ir darb. Vilius Jomantas – (atsiuntė 1). Antros rūšies premijos, po 600 auksinų, gavo dail. Paulius Galaunė 2 (projektų buvo 4), dail. Adomas Galdikas 1 (projektų buvo 4), dail. Petras Rimša 1 (projektų buvo 4).

Konkurse dalyvavo 8 dailininkai. Projektų buvo 32.

Adolfas Sruoga, Lietuvos Paštų, Telegrafų ir Telefonų valdybos viršininko padėjėjas.
Fotografija iš kn. Lietuvos albumas, Kaunas, 1921, p. 197


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. balandžio 21 d., Nr. 87 (369), p. 2

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64743