1920 m. balandžio 7 d. | Komisija prijungimo projektui išdirbti

Ministerių Kabinetas, pasvarstęs Mažosios Lietuvos Tautos Tarybos pasiūlymą, nusprendę sudaryti mišrią komisiją išdirbti įstatymo projektui sujungti Mažąjai Lietuvai su Didžiąja.

Kaunas, IV. 7 (Elta) 1920 m. kovo 26 d. Ministerių Kabinetas, pasvarstęs Mažosios Lietuvos Tautos Tarybos pasiūlymą, nusprendę sudaryti mišrią komisiją išdirbti įstatymo projektui sujungti Mažąjai Lietuvai su Didžiąja. Lietuvos Vyriausybė iš savo pusės skiria šiuos asmenis: Užsienio Reikalų Vice-Ministerį P. Klimą, Vyr. Trib. Pirm. Krikščiukaitį, Vid. Reik. Vice-Ministerį Z. Starkų, Krašto Aps. M-jos V-jo Pad. A. Merkį ir Vyr. Tribunolo narį A. Janulaitį.

Komisijos skirtos paruošti Didžiosios ir Mažosios Lietuvos sujungimui pirmininkas, tuometinis užsienio reikalų viceministras, Vasario 16-osios akto signataras, istorikas Petras Klimas. Fotografija iš LCVA, P-20577.


Šaltinis: Lietuva, 1920 04 09, Nr. 78, p. 3

Prieiga internete – https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64732