1920 m. balandžio 9 d. | Lietuvos Valstybės Prezidento išrinkimo sukaktuvės

Lietuvos Valstybės Prezidento paskyrimo motinėm sukaktuvės, pagerbt, vyriausybės karo vadas, generolas Žukauskas, surengė Kaune Žaliajam kalne visų Kauno įgulos kariuomenės dalių parodą. Parodos pasižiūrėti buvo atvykę Valstybės Prezidentas su savo žmona.

Kaunas IV. 9. (Elta) Lietuvos Valstybės Prezidento paskyrimo motinėm sukaktuvės, pagerbt, vyriausybės karo vadas, generolas Žukauskas, surengė Kaune Žaliajam kalne visų Kauno įgulos kariuomenės dalių parodą. Parodos pasižiūrėti buvo atvykę Valstybės Prezidentas su savo žmona, veik, visi Ministeriai Valstybės Tarybos nariai, visos Kaune esančios svetimų valstybių Misijos ir šiaip daug žmonių. Visos parodoj dalyvavusios kariuomenės dalys – pėstininkai raiteliai, artilerija, šarvuočiai ir lakūnai padarė į žiūrėtojus labai gero įspūdžio. Tai pat gerėjos mūsų jaunos, tačiau jau taip gerai išlavintos armijos pasirodymas ir svetimos Karo Misijos ir reiškė jai savo pagyrimų.


1919 m. balandžio 4 d. Valstybės Taryba įsteigė Prezidento instituciją ir išrinko Antaną Smetoną pirmuoju Lietuvos Prezidentu. Tų pačių metų rugsėjo mėn. Laikinojoje sostinėje Kaune, buvusiuose vokiečių karinės administracijos rūmuose, įsikūrė pirmoji Lietuvos prezidentūra. Tuo metu tapti pirmuoju Lietuvos Prezidentu buvo nelengva užduotis. Nebuvo aišku, ką turi ir gali daryti prezidentas, nebuvo jokių institucijos tradicijų, o kadangi XX a. pradžioje daugelis Europos valstybių prezidento instituto dar neturėjo, todėl nebuvo iš ko pasisemti pavyzdžių, kokios turi būti prezidento kompetencijos bei kaip turi atrodyti jo darbotvarkė. Situacijos nelengvino tai, kad pirmaisiais A. Smetonos prezidentavimo metais Lietuvoje labai suaktyvėjo nepriklausomybės kovos. Tuomet prezidentas turėjo skirti Lietuvos kariuomenės vadą, kuris buvo tiesiogiai jam pavaldus.

Nors ir sudėtingoje situacijoje, per vienerius prezidentavimo metus buvo nuveikta nemažai. Jau 1919 m. rugpjūtį Lietuva buvo išvaduota iš Raudonosios armijos gniaužtų, tuo laikotarpiu, kiek įmanoma, buvo apibrėžtos valstybės sienos, kurta vietos savivalda bei administracija. Buvo pradėta formuoti nacionalinė švietimo sistema, pirmiausia – pradžios mokyklos, o Kaune buvo įkurta aukštoji mokykla – aukštieji kursai.

1920 m. balandžio 19 d. pirmąjį Lietuvos Prezidentą A. Smetoną pakeitė Aleksandras Stulginskis.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

A. Smetona. 1934 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos Valstybės Prezidento išrinkimo sukaktuvės (1920, Balandžio 11). Lietuva (80 (362), p. 3. [žiūrėta 2020-02-28]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64751&seqNr=3