1920 m. birželio 10 d. | Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

Visi Lietuvos piliečiai, vistiek kurios lyties, tautybės, tikybos, yra lygūs prieš įstatymus; luomų ir titulų nėra. Visiems Lietuvos piliečiams laiduojama asmens, buto ir korespondencijos neliečiamybė bei tikybos, sąžinės, spaudos, žodžio, streikų susirinkimų ir draugijų laisvė. Mirties bausmė naikinama.

Nr. 407. Valstybės Prezidentas skelbia Laikinąją Lietuvos Valstybės Konstituciją

Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

I.

1 §. Lietuvos Valstybė yra demokratinė respublika.

2 §. Steigiamasis Seimas yra suvereninės Lietuvos galios išreiškėjas.

3 §. Veikusieji iki šios Konstitucijos paskelbimo dienos įstatymai, kurie šiai Konstitucijai neprieštarauja, palieka galioje.

[…]

V.

15 § Visi Lietuvos piliečiai, vistiek kurios lyties, tautybės, tikybos, yra lygūs prieš įstatymus; luomų ir titulų nėra.

16 § Visiems Lietuvos piliečiams laiduojama asmens, buto ir korespondencijos neliečiamybė bei tikybos, sąžinės, spaudos, žodžio, streikų susirinkimų ir draugijų laisvė. Mirties bausmė naikinama.

[…]

VII.

18 § Ši laikinoji Konstitucija ir visi įstatymai įgyja galios nuo paskelbimo dienos Vyriausybės organe.

Ši Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija, Steigiamojo Seimo apsvarstyta ir priimta, yra pildytina kaipo Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija.

 

A. Smetona

Valstybės Prezidentas.

 

Galvanauskis

Ministeris Pirmininkas.

 

Kaunas.

1920 m. birželio mėn. 10 d.


Šaltinis: „Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija“, Laikinosios Vyriausybės žinios, nr. 37, 1920 m. birželio mėn. 12 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25213&seqNr=1